Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
maandag, 14 mei 2018 18:25

toelichting bij de afwijzing voor Refresco

Rate this item
(1 Vote)

Vorige maand werd door de Provincie Noord Brabant de vergunning aan Refresco geweigerd om water op te gaan pompen uit dieper gelegen bronnen.

HIerbij een toelichting op dit besluit geschreven door Har Heuberger. Hij heeft zich samen met andere werkgroepleden van de Dorpsraad Maarheeze verdiept in de gevolgen hiervan voor Maarheeze en omgeving.

De aanvraag van Refresco voor uitbreiding van de diepe grondwateronttrekking is AfGEWEZEN.

Refresco heeft 30 september 2016 een aanvraag in gediend bij de provincie voor een vergunning om 1 miljoen m³ water per jaar uit onze bodem te mogen onttrekken. Per saldo betekende dit:

-          Een verdubbeling van de huidige capaciteit van de bronnen en van de productie.

-          Het boren van 4 nieuwe diepe bronnen die in totaal 875.000 m³ water van 170-230 meter diepte moesten gaan leveren, dit is bronwater van tienduizenden jaren oud, een strategische reserve voor de publieke waterbedrijven, zeker nu de ondiepe waterpakketten vervuilen.

-          Aan de huidige bronnen op circa 60 meter zou Refresco dan 250.000 m³ minder onttrekken.

De provincie gaf hier 29 juni 2017 nog een conceptvergunning voor af met een soort pilotkarakter.

De waterdeskundigen, instellingen en milieu organisaties waren hier zeer ongerust over en hebben zienswijzen in gediend. (In een zienswijze kun je je bezwaren kenbaar maken.)
De omwonenden van Refresco hebben zich georganiseerd en hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend.  Vz en penvoerder van deze burgeractiegroep was ikzelf, mede lid van de Dorpsraad Maarheeze. Toen bij nadere bestudering duidelijk werd hoe groot de gevolgen waren voor de waterstand in Maarheeze, formuleerde ook de Dorpsraad haar bezwaren in een zienswijze.
In de circa 50 jaar dat er op het voormalig lokale Winters terrein water gepompt wordt, hebben zich kanalen gevormd voor de toevoer van grondwater naar de huidige ondiepe bronnen. Als deze nu opeens niet meer gebruikt worden, stijgt de grondwaterstand met minimaal 10-20 cm, met alle mogelijke schadelijke gevolgen. Er waren en zijn door deze multinational namelijk geen enkele garanties afgegeven voor schade, noch heeft er een nulmeting plaatsgevonden. In heel Maarheeze zijn de waterstanden hoog en wij willen op deze manier geen 2e
Groningen worden.

Wij zijn allen erg blij dat de provincie op haar besluit terug gekomen is en kiest voor haar oude eigen degelijke beleid, dat ook landelijk beleid is en dat ook Europees gevolgd wordt.
De bedoelde aanpak om met een ‘living lab’ in de praktijk uit te proberen of dit zonder schade kon, is nu dus gestopt. Na nadere bestudering van de feitelijke hydrologische onderzoeken en de zorgelijke ontwikkeling in de diep gelegen waterpakketten, is het besluit omgezet naar een afwijzing. Waar de gemeente in het voortraject nog positief meedacht met de vraag van de multinational, zijn nu ook de zorgen van de waterdeskundigen van onze gemeente beter op waarde gewogen.

Wat is er feitelijk aan de hand met de diepe bronnen? Refresco wilde 875.000 m³ water gaan putten uit een diep waterpakket in de Centrale Slenk ( formeel genoemd Maas Slenk diep). In deze Centrale Slenk is nu een duidelijke onbalans geconstateerd, waardoor er jaarlijks meer water uit gaat dan er binnen komt. Er is dus sprake van ‘uitputting van de watervoerendheid’. Los van de risico’s van de verwachte waterstijging op het ondiepe niveau is er dus ook nog eens sprake van uitputting op het diepe niveau. In termen van de Kader Richtlijn Waterwet is er sprake van een verslechterde toestand van het grondwater en wordt het staande beleid nu weer aangetrokken. Als grondwaterbeheerder mag de Provincie ‘geen ingrepen toestaan die een verdere verslechtering kunnen veroorzaken’, zoals ze dit zelf formuleert.

Samenvattend:
Als burgerinitiatief en Dorpsraad hebben we samengewerkt met diverse instanties en deskundigen die ons wijs gemaakt hebben in deze uiterst complexe materie. Wij zijn blij dat ons burgerinitiatief bijgedragen heeft aan een duurzame beleidshandhaving en dat de grootste risico’s voor ons dorp afgewend zijn. We zijn ook blij met de intenties in het raadsprogramma om de burgerparticipatie nog meer vorm te geven in een overheidsparticipatie. De Dorpsraad gaf mede vorm aan dit initiatief. Ook andere burgers nodig we uit om initiatieven voor te dragen.

Refresco ligt in en tegen de kern van Maarheeze, de impact van Refresco op de woonbeleving en de verkeersbewegingen voor Maarheeze is dan ook groot. Overigens is Refresco sinds 2007 in Maarheeze gevestigd en is vorig jaar gekocht door een Frans-Canadees investeringsvehicle.

Nieuwe ontwikkeling
In de structuurvisie 2024 van de gemeente Cranendonck wordt het gebied ten zuiden van de woonkern Maarheeze tussen het Station het Tipke en de A2 als aanwijsgebied voor bedrijven geopperd. Wij hebben via de burgerraadpleging voor het raadsprogramma de partijen gevraagd om dit gebied aan de zuidzijde van ons dorp zorgzaam en duurzaam te behandelen. Dit gebied heeft een hoge ecologische waarde en is onze doorgang naar de natuur en sporten. B&W Cranendonck heeft vermoedelijk al in 2015 geanticipeerd op de door Refresco aangekondigde forse uitbreiding van het bedrijf dit gebied in. Waarvoor dan uiteraard nog een bestemmingsplanwijziging nodig is.
Een kleine tien jaar geleden heeft een landschapsontwerpbureau echter reeds een mooie parkachtige ontwikkeling uitgewerkt voor dit gebied met fietspad en doorgang onder de A2.  Een prima optie die Maarheeze, vanuit het zuiden binnenkomend, karakter en imago geeft en het dorp verder en meer duurzaam naar de natuur ontsluit.

Redactie: Har Heuberger, Maarheeze

Last modified on maandag, 14 mei 2018 20:52