nlenfrdeplroes
woensdag 17 oktober 2018 16:01

Cranendonck Actueel week 42

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Heilige Hartpark Budel (kadastraal BDL G 1503). Natuurontwikkeling Heilig Hartpark.

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze. Realiseren tijdelijke accommodatie.

Bergbosweg 17, Budel. Opslag en stallen van caravans in pluimveestallen.

Cranendoncklaan 64, Budel. Bouwen overkapping.

Verleend

't Hool 2, Soerendonk. Woonboerderij verbouwen tot mantelzorg.

Sloopmelding

Margrietstraat 5, Maarheeze. Asbestsanering.

Blake Beemd 2, Soerendonk. Asbestsanering.

Hamonterweg 20, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Bergsestraat 17, Gastel. Asbestsanering.

Besluit niet in behandeling nemen

Dorpsstraat 60, Budel. Bouwen bijgebouw ten behoeve van mantelzorg.

Denk mee over een nieuw afvalinzamelsysteem
23 oktober Budel-Dorplein 20.00 uur

Vorig jaar heeft de gemeente Cranendonck samen met inwoners het afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin maken wij een vuist voor afval! Een van resultaten is het opzetten van een nieuw inzamelsysteem. Dit zorgt ervoor dat u beter in de gelegenheid wordt gesteld om uw afval nóg beter te scheiden. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het nieuwe inzamelsysteem. Wilt u hier meer over weten en meedenken? Dat kan! Er worden in iedere kern in Cranendonck bijeenkomsten georganiseerd. De volgende is op 23 oktober om 20.00 uur in De Schakel in Budel-Dorplein. De datums voor de bijeenkomsten in de andere dorpen worden nog bekend gemaakt. Houd hiervoor de Grenskoerier of www.cranendonck.nl/afval in de gaten.

Afval scheiden: zijn we op de goede weg?
We doen het al ontzettend goed als gemeente, dat is mooi nieuws, maar we zijn nog niet bij de eindstreep. Momenteel gooien wij 97 kg restafval (per inwoner per jaar) weg in de grijze container en bij de milieustraat. Het Rijk heeft ons de opdracht gegeven om uiterlijk in 2025 30 kg afval (per inwoner per jaar) weg te gooien. Veel gemeenten komen in beweging. Cranendonck ook!


Verzoek om geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan uw persoonsgegevens uit de Basisregistraties Personen (BRP) soms aan derden verstrekken. Derden zijn bijvoorbeeld instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en dergelijke. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan deze derden te verstrekken.

Geheimhouding is niet altijd mogelijk, omdat de gemeente verplicht is om aan sommige instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank) gegevens te verstrekken.

Lees het uitgebreide bericht op www.cranendonck.nl/nieuws. Voor meer informatie over het indienen van een verzoek tot beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens, ga naar onze website en zoek  op “geheimhouding persoonsgegevens”.Uitbreiding buslijn 611 naar Were Di

Sinds november 2013 rijdt er in de winterperiode een scholierenlijn van Maarheeze naar het Were Di College in Valkenswaard. Deze buslijn 611 wordt vanaf 22 oktober uitgebreid. Vanaf deze datum rijdt de bus ook naar Budel, Gastel en Soerendonk. Voortaan start de eerste bus van 7.30 uur in Budel en rijdt de laatste bus naar Maarheeze van 15.23 door naar Budel (via Soerendonk en Gastel). Deze uitbreiding is mede tot stand gekomen door inspanningen van de werkgroep Were Di. Voortaan kunnen ook kinderen uit Budel, Gastel en Soerendonk rechtstreeks gebruik maken van de scholierenlijn. De scholierenlijn rijdt vanaf 22 oktober 2018 tot en met maart 2019.

Gemeenteraadsvergadering 23 oktober
Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 23 oktober vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie  
De vergadering is live te volgen via
www.cranendonck.nl/webcast
Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden:
http://1706.ropubliceer.nl/   

1              Opening / trekking van het stemmingsnummer

2              Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3              Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september, van de openbare raadsvergadering van 2 oktober en van de commissievergadering van 9 oktober 2018.

4             Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en raadsinformatiebrieven.

5              Hamerstukken

5.1           Benoeming van de heer G. Rijkers als fractievertegenwoordiger voor de fractie ELAN. Portefeuille H. de Wijkerslooth.

5.2           Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw van vier grondgebonden woningen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 21-23 te Budel. Portefeuille F. v.d. Wiel.

5.3           Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling Meemortel ong. en Voorterdijk ongen. te Budel.

Portefeuille F. v.d. Wiel.

6             Raadsvoorstel: Het college toestemming verlenen voor het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030. Portefeuille F.v.d. Wiel.

7              Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Neerlanden II gewijzigd vaststellen. Portefeuille F. v.d. Wiel.

8             Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot herontwikkeling voormalig Rabobank pand. Portefeuille F. Kuppens.

9             Raadsvoorstel: Beheersmaatregelen jeugdzorg 2e lijn (budgetplafonds). Portefeuillehouder M. Lemmen.

10            Initiatiefvoorstel van de heer J. van Tulden inzake heroverweging raadsbesluiten.

11            Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 23 oktober 2018.

12            Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde.

12.1         Beantwoording schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6 betreffende verlenen lening aan Cranendonckers met een BKR registratie.

12.2         Beantwoording schriftelijke vraag van de heer E. Peeters namens CDA Cranendonck m.b.t. de brandbrief over wonen en zorg voor ouderen die KBO-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten stuurde.

12.3         Beantwoording schriftelijke vraag van de heer K. Boonen namens CrA! met betrekking tot het vervolg van de aanpak van het sluipverkeer A2.

12.4         Schriftelijke vraag van mevrouw J. van Happen namens het CDA inzake subsidies voor ouderen

13            Sluiting

Nieuwe verlichting kerk Budel

De kerk in Budel is ’s avonds verlicht. De huidige lampen die de kerk verlichten zijn niet energiezuinig, en dus niet duurzaam. De gemeente wil deze lampen gaan vervangen door led-lampen. Om een goed beeld te krijgen hoe de kerk er met andere verlichting uitziet is er op 22 oktober vanaf 20.00 uur een proefopstelling gepland. We gaan dan de verschillende lampen richting de kerktoren en de ingang plaatsen en testen. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom om de verschillende verlichtingen te aanschouwen.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Moonslaan 22 te Maarheeze’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat (op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 18 oktober 2018, het ontwerp bestemmingsplan ’Moonslaan 22 te Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis (Capucijnerplein 1 in Budel). Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5022-ONT1). Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van één grondgebonden vrijstaande woning gelegen aan de Moonslaan 22 te Maarheeze.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen.

Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan voor een ieder ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck (Postbus 2090, 6020 AB Budel). Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Concept verkeersbe­sluit invalideparkeerplaatsen sportparken Cranendonck

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om invalideparkeerplaatsen op de parkeerterreinen bij de sportparken in Cranendonck te maken (ref.nr. 888750). De stukken liggen vanaf 18 oktober voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien via www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Laatst aangepast op woensdag 17 oktober 2018 21:11

1113 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.