Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 19 juni 2020 07:59

Cranendonck Actueel – week 25

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Pepijn van Herstalstraat 50, Budel: plaatsen van dakkapel

Verleende vergunningen

Randweg-Zuid ong. Budel (kadastraal BDL, L 1550, 1551 en 1553): nieuwbouw van bedrijfsgebouw

Fibula ong. Soerendonk (kadastraal MHZ G 1369): nieuwbouw van woonhuis

Dwarsstraat 31, Budel-Schoot: verbouwen van woonhuis

Heesakkerweg 3, Budel: kappen van twee bomen

Het Laar 17, Maarheeze: nieuwbouw van bedrijfsruimte

Burg. van Houtstraat 36, Budel: verbouwen van woonhuis

Geweigerde vergunningen

Het Laar 13, Maarheeze: gedeeltelijk vernieuwen van loods

Verlenging beslistermijn

De Branten 4, Soerendonk: realiseren van landbouwloods

Burg. van Houtstraat ong. Budel (kadastraal BDL F 3087): verbouwen van woonhuis met kantoorruimte tot vijf appartementen

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl

 

Update Coronavirus

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Sinds 1 juni zijn in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepeld: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. De basisregels blijven voor iedereen gelden.

Alle actuele informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening.

 

Herinrichting Centrum Maarheeze afgerond

Het centrum van Maarheeze is klaar voor de toekomst en ziet er prachtig uit. Alle werkzaamheden aan de Stationsstraat en Sterkselseweg zijn klaar. Het project is eerder opgeleverd dan gepland en de samenwerking met omwonenden en bedrijven die in dit gebied liggen, is naar volle tevredenheid verlopen. Dinsdag 16 juni gaf wethouder Kuppens de Stationsstraat officieel vrij. Het resultaat mag er zijn.

 

(Digitale) Commissievergadering 23 juni 2020

Uitnodiging en agenda

Op dinsdag 23 juni vergadert de adviescommissie van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 19.30 uur. De voorzitter is de heer K. Kuppens.

In de raadsvergadering van 7 juli besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het Corona-virus vergadert de adviescommissie digitaal. Dat betekent dat de leden van de commissie niet bij elkaar komen in de raadzaal van het gemeentehuis, maar via een beeldbelverbinding met elkaar en met het college in gesprek gaan. Het is voor belangstellenden dus niet mogelijk om bij de vergadering fysiek aanwezig te zijn. De vergadering is wel live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Inspreken bij de adviescommissie

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen zich aanmelden om in te spreken bij een van de onderwerpen in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Bij de digitale vergadering van de adviescommissie is dat niet anders. Om de manier waarop kan worden ingesproken goed voor te bereiden worden insprekers gevraagd om tijdig contact op te nemen. Het is ook mogelijk om een inspraakreactie schriftelijk of door middel van een video in te zenden. De inspreektijd is maximaal 5 minuten per inspreker.

Voor meer informatie, of om u aan te melden om in te spreken tijdens de vergadering, neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

Agenda van de adviescommissie

De agenda met bijbehorende stukken en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie en www.ibabs.eu. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl.

                    

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Vaststellen van de jaarrekening 2019 gemeente Cranendonck

Portefeuille F. Kuppens

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Kaderbrief 2020

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Zienswijze op concept begroting 2021 – 2024 van de GRSA2

Portefeuille R. v. Kessel

7

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2021 van De Risse

Portefeuille M. Lemmen

8

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Beheersverordening Buitengebied 2020

Portefeuille F. v.d. Wiel

9

Raadsvoorstel: Een bestemmingsplanwijziging door te voeren voor het realiseren van het project ‘Kern van Schoot’

Portefeuille F. v.d. Wiel

10

Raadsvoorstel: Instemmen met de bestuursopdracht 'Herinrichting openbare ruimte Centrum en woonstraten Budel’

Portefeuille F. Kuppens

11

Raadsvoorstel: Vaststellen Bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Capucijnerplein 34 e.o.’
Portefeuille F. Kuppens

12

Raadsvoorstel: Keyport 2020 Heroverweging

Portefeuille F. Kuppens

13

Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. B20 van de Postlijst 6 april 2020: Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie A2

Op verzoek van de heer Boonen

14

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A1 postlijst 16 maart 2020: RIB m.b.t. de motie Wonen van 12-11-2019

Op verzoek van de heer Derks en mevr. Gimblett

15

Regionale Samenwerking

16

Rondvraag

17

Sluiting

 

Aanvragen subsidie 2021

Verenigingen moeten aanvragen voor basis- en budgetsubsidies jaarlijks indienen. In dit artikel lezen ze hoe dit in zijn werk gaat.

Basissubsidies

Het aanvragen van de basissubsidie 2021 regelt u eenvoudig online via onze website (trefwoord basissubsidie). Kies voor de groene knop ‘aanvragen basissubsidie 2021’ en maak eventueel gebruik van eHerkenning. Zorg ervoor dat het aanvraagformulier uiterlijk 1 september 2020 bij ons binnen is.

Is uw aanvraag niet tijdig ontvangen dan kan dit een korting van 30% op uw subsidie betekenen.

Voor sportverenigingen gaan we voor de basissubsidie 2021 uit van de gebruikte uren over 2019. Een overzicht van de gebruikte uren stuurt u mee met de aanvraag.

Budgetsubsidies

Ook aanvragen voor budgetsubsidies dient u uiterlijk 1 september 2020 bij ons in. Hiervoor gelden geen vastgestelde aanvraagformulieren. Meer hierover leest u in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Cranendonck 2015.

Vragen?

Hebt u vragen over de subsidieregels of de subsidieaanvraag? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14-0495. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen (Havenweg 3a in Budel-Dorplein)

Besluit omgevingsvergunning en verklaringen van geen bedenking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat twee verklaringen van geen bedenking zijn afgegeven door de gemeenteraden van zowel Cranendonck als Weert. En dat tevens de definitieve omgevingsvergunning is afgegeven op 11 juni 2020 voor de realisatie van fase 3 van de havenontwikkeling aan de Havenweg 3a in Budel-Dorplein, kadastraal bekend als gemeente Budel, Sectie G, 1470 en als gemeente Weert, sectie Q, nummer 155, 156, 127 (deels) en 116 (deels).

Fase 3 van de havenontwikkeling betreft de nieuwbouw van drie op- en overslaghallen, de aanleg van de landschappelijke inpassing (een aarden wal met begroeiing) en de aanleg van verharding, lichtmasten en maatregelen voor een goede afwatering voor de op- en overslag activiteiten. Alsmede het toestaan van havenactiviteiten op de percelen behorende bij de aanvraag. Deze ontwikkeling wijkt af van de toegestane mogelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen ‘Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand’ (2013) van de gemeente Cranendonck en het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ van de gemeente Weert.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaringen van geen bedenking van de gemeenteraden van Cranendonck en van Weert alsmede de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.cranendonck.nl/dorplein. Tevens zijn de stukken te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienrs NL.IMRO.1706.OVBDO1011-VAS1 en NL.IMRO.0988.PBTerminalkempen-VA01). Het is ook mogelijk om het besluit met bijbehorende stukken in te zien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert.

Beroep

Tegen het besluit omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit en bedraagt zes weken (18 juni 2020 t/m 29 juli 2020).

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

In werking treding

De omgevingsvergunning treedt direct na de bekendmaking in werking op basis van Artikel 6.2 Wabo. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u beroep instelt dan kan het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het indienen van een beroepschrift heeft, met andere woorden, geen schorsende werking. Wel kunt u schorsing en/of een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Indien u een schorsing en/of voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd.

 

Zorg je voor iemand of ben je mantelzorger?

Misschien is de Mentaal Fit cursus van GGzE iets voor jou.

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat nog meer mantelzorgtaken op jouw schouders terecht komen. Bovendien moet je afstand houden van je geliefden, thuiswerken, je gezin draaiende houden, of je ervaart terugloop van werk of inkomsten. Dit kan leiden tot vermoeidheid, somberheid, veel piekeren of angstklachten. Kortom, veel zorgen waar je wel wat ondersteuning bij kan gebruiken.

Misschien is de Mentaal Fit cursus van GGzE iets voor jou? In deze cursus leer je om deze klachten zelf aan te pakken zodat jij je weer fitter en prettiger in je vel voelt. Je leert hoe je weer positiever en energieker in het leven kunt staan. Mentaal Fit laat zien hoe je de negatieve spiraal kunt doorbreken aan de hand van de thema’s: denken – voelen – doen. Je leert hoe je je beter kunt ontspannen, grenzen stellen en hoe je negatieve gedachten en gewoonten kunt beïnvloeden.

GGzE biedt deze cursus online aan. Vanuit je eigen huiskamer maar toch in een groep. Zo kun je ervaringen delen en van elkaar leren. Een ervaren trainer begeleidt de cursus die bestaat uit 6 online bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast krijg je online modules aangeboden die daarop aansluiten. Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie neem dan contact op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (start op 16 juni).

 

Tijdelijk hogere Subsidie voor Energiebesparende maatregelen

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden zijn de subsidiebedragen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) vanuit het Rijk tijdelijk verhoogd.

Het gaat om een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Wil je meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan op rvo.nl