Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 17 juli 2020 06:05

Cranendonck Actueel - week 29

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Burg. Van Houtstraat 41, Budel: kappen van een boom

Verleende vergunningen

Kempenlandstraat 1, Budel: bouw van (onverwarmde) tuinkamer/hobbykamer

Fibula 11, Soerendonk: tijdelijk plaatsen van twee woonunits en een opslagcontainer

De La Minestraat ong. Budel (Kadastraal BDL L 1566): nieuwbouw van bedrijfspand

Sloopmelding

Antoon Meurkensstraat 8, Budel: asbestsanering

Dr. Visschersstraat 10a, Budel: asbestsanering

Hanendijk 22, Budel: asbestsanering

Oranjeplein 14, 16, 18 en Stationsweg 64, 66 en 68, Budel-Dorplein: asbestsanering

Poelsnip 1, 3 en 5, Budel-Schoot: asbestsanering

Poelderhof 10, 12 en 14, Budel-Schoot: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Wat is de impact van corona tot nu toe voor Cranendonck?

Dat Cranendonck hard is getroffen door de coronacrisis bleek al uit het aantal besmettingen en doden dat te betreuren valt. Naast dit persoonlijk leed probeert het college van B&W ook steeds meer duidelijk te krijgen wat de gevolgen van het coronavirus en de lockdown voor de gemeente en haar inwoners zijn. Zo bracht zij van 1 januari tot 1 juni een aantal gegevens in kaart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze feiten geven een beeld van de impact die de coronacrisis tot nu toe heeft gehad op de economie, financiën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein binnen de gemeente Cranendonck.

Minder inkomsten en meer uitgaven
De inkomsten die de gemeente misloopt zijn bijvoorbeeld de gemiste leges voor de 51 evenementen die zijn afgelast, Daarnaast mist Cranendonck zo’n € 56.000 aan inkomsten van toeristenbelasting en € 41.000 doordat er minder paspoorten, rijbewijzen en ander producten of diensten konden worden afgegeven.

Aan de andere kant van de balans staan hogere uitgaven als gevolg van alle extra werkzaamheden die de gemeente in Cranendonck moest uitvoeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen al € 40.000 extra voor het handhaven om ermee voor te zorgen dat de regels van het RIVM goed worden nageleefd. En ruim € 25.000 voor o.a. crisiscommunicatie, publieksvoorlichting en het plaatsen van borden met de 1,5 meter afstand aanduiding in de openbare ruimte.

 

Ondersteuning ondernemers

Gemeente Cranendonck opende samen met de A2-gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende een noodloket voor ondernemers. Zowel grote als kleine ondernemers en zzp'ers kunnen bij dat loket terecht voor alle vragen over de economische maatregelen van het Rijk en de lokale overheid naar aanleiding van de coronacrisis. Zo maakten 330 Cranendonckse ondernemers al gebruik van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), goed voor een bedrag van bijna 1,2 miljoen euro. Een aanvullend bedrijfskapitaal (lening) werd al door 23 ondernemers aangevraagd, met een totale waarde van ruim € 200.000.

Om te helpen kregen ondernemers ook uitstel voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstel van betaling de onroerende-zaakbelasting (OZB) of het niet hoeven te betalen van de precario.

Zorg voor kwetsbare mensen
Onze inwoners hebben ook in coronatijd zekerheid nodig dat hun zorg als het even kan doorgaat, al is het in aangepaste vorm.

Nu zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties vanwege Corona alle zeilen bij moeten zetten, is dan ook belangrijk dat er geen zorgaanbieders failliet gaan die een essentieel onderdeel vormen van de ‘zorginfrastructuur’. Daarom betaalt gemeente Cranendonck gewoon door, ook als zorg tijdelijk op een andere manier dan normaal of zelfs helemaal niet wordt geleverd.

Economische gevolgen
De economische gevolgen van de pandemie zullen pas later zichtbaar worden. Er is nog veel onzeker over de extra uitgaven van de gemeente Cranendonck als gevolg van de coronacrisis. Ook is niet duidelijk welke compensaties vanuit het Rijk naar de gemeenten zullen komen. Bovendien is nog onzeker hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

 

Bedrijfsbezoek aan Kempen Airport

Op 8 juli brachten de gedeputeerde van de provincie Christophe van der Maat, directeur Eindhoven Airport Roel Hellemons, wethouder Frits van der Wiel en een afvaardiging van VNO-NCW en de gemeente Cranendonck een bezoek aan Kempen Airport in Budel. Zij werden ontvangen door de ondernemers Noud en Inge Fransen.

De ondernemers van Kempen Airport zijn met hun Masterplan volop in gesprek met verschillende partijen om de randvoorwaarden te bespreken voor een mogelijke baanverplaatsing.

Partijen als VNO-NCW, Brainport, Keyport, VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen), Air Service Liège en verschillende grote industriële bedrijven uit de regio staan achter het belang van een goede infrastructuur en bereikbaarheid voor de regio. De gemeente ondersteunt het Masterplan en ziet het belang voor het milieu en geluid in Budel-Dorplein als mede het economische - en mobiliteitsbelang voor de regio en voor de provincie.

 

Beheersverordening Buitengebied 2020

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening op 7 juli 2020 de Beheersverordening Buitengebied 2020 heeft vastgesteld.

Gebied van de beheersverordening

Het besluitgebied van de beheersverordening bestaat uit de percelen Bosch 25 Budel, Meemortel 50-50a Budel, Toom 22-22a Budel en Lochterweg 9 Budel-Schoot.

De Beheersverordening Buitengebied 2020 voorziet voor de vier percelen in het buitengebied van een actueel juridisch-planologisch kader dat is gericht op het beheer van de bestaande situatie. In de beheersverordening worden het gebruik en de bouwmogelijkheden vastgelegd die op de percelen op dit moment zowel feitelijk bestaan als planologisch zijn toegelaten, maar niet als zodanig waren geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied.

Ter inzagelegging

De vastgestelde beheersverordening is vanaf 17 juli 2020 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr.: NL.IMRO.1706.BVBG3067-VAS1) en via de gemeentelijke website. De verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Bezwaar of beroep

Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Ereprijsstraat te Maarheeze (ref.nr. 1159683D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 9 juli 2020 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken (t/m 20 augustus 2020) inzien op de website van de gemeente of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

 

Verkeersbesluit tijdelijk instellen van diverse geslotenverklaringen voor sluipverkeer A2 Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Koenraadtweg, Oranje Nassaulaan, Moonslaan, De Hoge Weg, d'Aasdonken, Ulkedonken en Grote Bleek te Maarheeze. Dit besluit geldt van 1 juli 2020 t/m 31 maart 2021 van maandag t/m donderdag tussen 7.00 en 9.00 uur uitgezonderd bestemmingsverkeer en (brom)fietsers (ref.nr. 1267580).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 9 juli 2020 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken (t/m 20 augustus 2020) inzien op de website van de gemeente of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

 

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Budel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Graafschap Hornelaan te Budel (ref.nr. 1159665D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 9 juli 2020 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken (t/m 20 augustus 2020) inzien op de website van de gemeente of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

 

Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximum snelheid buiten de bebouwde kom Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur op de Koenraadtweg en Hugten te Maarheeze (ref.nr. 1273270C).

De stukken zijn vanaf 15 juli 2020 voor zes weken in te zien via de website van de gemeente of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’

Vanaf 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 kunt u het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’ inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. (identificatienr.: NL.IMRO.1706.BPPC8003-ONT1). U kunt hier ook zoeken op een adres in één van de kernen van de gemeente. Het bestemmingsplan wordt dan vrijwel altijd zichtbaar.

Deze parapluherziening gaat over een correctie van het begrip “wonen” in de nu geldende bestemmingsplannen in de kernen van de gemeente Cranendonck. Door het ontbreken van een begripsomschrijving waren andere vormen dan bewoning door één huishouden rechtstreeks mogelijk. Door toevoeging van het begrip “wonen” in de bestaande bestemmingsplannen, via deze parapluherziening, wordt dit hersteld. Voor andere vormen van bewoning, bijvoorbeeld voor kamerverhuur, is voortaan een omgevingsvergunning vereist. Bestaande legale locaties van kamerverhuur zijn in dit bestemmingsplan meegenomen.

 

Zienswijzen
Op het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel of stuurt u per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis (nadat u eerst telefonisch een afspraak heeft gemaakt). U kunt tot slot ook gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaren Carin Groenen (t/m 7 augustus) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Viola Herzberg (vanaf 10 augustus) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.