nlenfrdeplroes
vrijdag 18 september 2020 06:08

Cranendonck Actueel - week 38

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

’t Winkel 6a, Soerendonk: bouwen van seizoensarbeidersverblijven

Jeroen Boschlaan 4, Budel: gewijzigd uitvoeren van een eerder gekregen omgevingsvergunning

Grootschoterweg 148, Budel-Schoot: wijziging van een kozijn in de voorgevel

Verleende vergunningen

Tuinstraat 11, Budel: plaatsen van een container

Geweigerde vergunningen

Molenheide 21a, Soerendonk: verbouw/uitbreiding van timmerwerkplaats

Ingetrokken omgevingsvergunning

Molenheide 21a, Soerendonk: verbouw/uitbreiding van timmerwerkplaats

Evenementenvergunning verleend

Cranendonck: collectevergunning zwem- en poloclub Budel

Wet Milieubeheer - melding

Airpark Budel, Budel.

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Rotondereclame in Budel: adverteer waar u écht gezien wordt!

Bent u een lokale hovenier of ondernemer op zoek naar meer naamsbekendheid in de gemeente Cranendonck? Er is reclameruimte vrij op de rotonde aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat/Burg. Van Houtstraat. Deze rotonde ligt aan de entree van Budel, waar dagelijks veel automobilisten richting de A2 passeren. Dit is een unieke kans om uw onderneming onder de aandacht te brengen!

In ruil voor de inrichting en het onderhoud van de rotonde mag u vier reclameborden plaatsen op de rotonde. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Casper Hamers, beleidsmedewerker openbaar groen bij de gemeente Cranendonck, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Samen zorgen voor minder restafval

Een groot deel van ons afval kan worden gerecycled en als grondstof worden hergebruikt. Afval is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen die apart worden ingezameld. Kijk voor meer informatie op afvalkalender.cranendonck.nl of in de afval-app.

 

Maak het oplichters niet te makkelijk!

Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteden we de komende weken aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Deze week: Hulpvraagfraude

Hulpvraagfraude

Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende, via bijvoorbeeld WhatsApp. De oplichter doet zich voor als uw (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook vragen criminelen soms zelfs via het WhatsApp-account van degene die u kent om geld. Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar.

Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u deze persoon ook daadwerkelijk spreekt.

Meer tips
Wilt u weten waar u op kunt letten bij hulpvraagfraude? En hoe u kunt voorkomen dat oplichters u benaderen? Kijk op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor meer informatie.

 

COA start met pilot aanpak overlast

Deze week is een pilot van het COA gestart. Het gaat om de pilot van een aanvullende maatregel in de aanpak van overlastgevende asielzoekers op het azc Cranendonck.

Extra maatregel tegen overlast
Het gaat om opvang van de groep vreemdelingen die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst, die snel kunnen worden behandeld en afgewezen. Vaak zijn dit kansarme asielaanvragen en een aantal van deze asielzoekers zorgt voor overlast. Deze groep ‘veilige landers’ vangt het COA op dit moment ook al op in het azc Cranendonck, maar nu nog in de reguliere opvang. Het is dus geen uitbreiding, maar een aanvullende maatregel in de aanpak van deze groep overlastgevende asielzoekers. De bedoeling is dat de behandeling van de asielaanvraag voor hen zo kort mogelijk is en Nederland minder aantrekkelijk te maken voor deze meestal kansloze groep in de asielaanvraag.

Strenger, soberder en gescheiden opvang

De pilot is een versoberde en verstrengde vorm van opvang van deze groep, binnen een afgescheiden gedeelte van het azc. Deze sobere opvang krijgt bovendien extra beveiliging en meer medewerkers op de werkvloer.

Verloop pilot
Er wordt in de pilot gestart met een kleiner aantal personen. In december wordt de eerste evaluatie gedaan, of deze sobere wijze van opvang van de groep veilige landers werkt en door kan gaan. Mocht blijken dat deze keuze uiteindelijk niet tot de gewenste resultaten leidt, dan zal deze opvangvorm tussentijds worden beëindigd. Vanzelfsprekend gebeurt dit met alle betrokken partijen waarmee het COA en de gemeente in de afgelopen jaren zo intensief samengewerkt hebben.  

 

Kwijtschelding huur sportaccommodaties

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 verschillende maatregelen ingevoerd, zoals de sluiting van sportaccommodaties. Verenigingen hebben de huur in deze maanden doorbetaald terwijl er niet gesport kon worden. Ter compensatie is de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) in het leven geroepen. Ook gemeente Cranendonck vraagt deze tegemoetkoming aan.

Voor sportverenigingen betekent dit dat de accommodatiehuur in de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 wordt kwijtgescholden. Verenigingen ontvangen de betaalde huur voor deze periode terug. Hierover ontvangen de sportverenigingen uiterlijk eind deze week per e-mail meer informatie.

Verenigingen die geen e-mail hebben ontvangen of verenigingen die aanvullende vragen hebben, kunnen een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunnen verenigingen gebruik maken van het spreekuur van de wethouder Sport, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Oproep personen en uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat de hieronder genoemde persoon niet meer woonachtig is op het adres waar diegene volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Deze persoon heeft niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.


Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen op de hieronder aangegeven datum deze persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                   geboortedatum                adres                                                    datum van uitschrijving

Błażej Piskor      19-06-1992                         Floralaan 32 te Maarheeze         14-09-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geb. datum        adres                                                    datum van uitschrijving

Antony Duisters               12-01-2000         Dr. Kuyperstraat 4 te Budel         11-08-2020

Radosław Dułkowski      14-09-1987         Meemortel 45 te Budel                11-08-2020

Resat Arslan                       14-05-1976         Vogelsplein 4 te Budel-Schoot   11-08-2020

Lucian Vasile Alexandru 08-01-1979         Puttendijk 43 te Maarheeze       11-08-2020

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar http://www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Voorbereidingsbesluit Supermarkten 2020

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 september 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen.

Besluitgebied

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied bestaande uit de volgende kadastrale percelen:

  • BDL02 sectie C nummers 3271 en 2074;
  • BDL02 sectie C nummer 2827;
  • BDL02 sectie F nummer 5092 en 5093;
  • BDL02 sectie A nummers 2942 2872 en 2883;
  • BDL02 sectie C nummer 2383;

één en ander zoals aangeduid op de verbeelding met IMRO-code: NL.IMRO.1706.VOBB8004-VOBB, zoals ter inzage is gelegd.

Verbod op gebruiksveranderingen

Op grond van het voorbereidingsbesluit is het, conform artikel 3.7, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, verboden om het feitelijk gebruik van bouwwerken en/of gronden in het besluitgebied te wijzigen ten behoeve van het verplaatsen en/of nieuwvestigen van supermarkten.

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 18 september 2020 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

Het besluit vervalt indien niet binnen één jaar na het besluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Ter inzage legging voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 17 september 2020 ter inzage op het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 in Budel.

Het voorbereidingsbesluit en de tekeningen zijn ook digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8004-VOBB.

Rechtsmiddelen

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht juncto bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Ontwerp-saneringsprogramma Grensweg en Nieuwstraat in Budel

Vanaf 1986 zijn strengere regels over de geluidbelasting op en geluidwering van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van wegverkeer in de woning zoveel mogelijk beperkt. Om de geluidsisolatie van oudere en al in 1986 bestaande woningen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren, heeft het rijk geld ter beschikking gesteld. Deze woningen zijn gekenmerkt als zogenaamde ‘saneringswoningen’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project “Saneringsprogramma B-lijst en Eindmelding Grensweg en Nieuwstraat Budel”.

Doel

Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Nieuwstraat/Grootschoterweg en de Grensweg/Dammerstraat bij de saneringswoningen te beperken. Onderzocht is wat de geluidbelasting is en hoe die kan worden teruggedrongen.

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/S formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen liggen van 18 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495.

               

Zienswijze

Tegen het ontwerp-saneringsprogramma kan iedereen tijdens de inzage periode een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen zendt u naar Postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14-0495.

Gelezen: 693 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.