nlenfrdeplroes
vrijdag 11 december 2020 07:11

Cranendonck Actueel - week 50

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

De Kievit 6, Maarheeze: realiseren van camperplekken en het toestaan van statische opslag

Maj. Greenhallweg 115, Budel-Dorplein: aanleg en plaatsing van een keerwand

Oranje Nassaulaan ong., Maarheeze: aanleg zonnepark

Verleende vergunningen

Zitterd ong. (tussen huisnr. 20 en 22), Soerendonk: nieuwbouw van woning

Cranendoncklaan 94, Budel: wijzigen van voorgevel

Markt, Budel: plaatsen Kerststal Stichting Centrum Management Budel (5 december tot en met 31 december 2020)

Verlenging beslistermijn

De Romrijten 8, Maarheeze: plaatsen van tijdelijke zendmast

Besluit aanvraag buiten behandeling

Kerkstraat ong., Maarheeze: plaatsen zendmast telecomproviders op eigen terrein

Rectificatie standplaatsvergunning verleend

Graafschap Hornelaan in Budel: standplaatsvergunning niet-commercieel Bevolkingsonderzoek Zuid (medio april 2021 tot en met eind juni 2021)

Sloopmelding

Looierijstraat 11a, Budel: asbestsanering

Midbuulweg 10, Budel: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire Belastingdienst

Zoals bekend zijn er verschillende ouders gedupeerd door de ‘toeslagenaffaire’ van de Belastingdienst. Hoewel het niet aan gemeenten is om deze problematiek op te lossen, willen wij, gezien de vaak schrijnende situaties die zijn ontstaan, onze inwoners toch graag met raad en daad bijstaan. Vanaf 7 december kunnen inwoners van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard daarom terecht bij het Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire.

Bent u gedupeerd? Neem contact op met de gemeente

Binnen deze gemeenten gaat het om acht gezinnen uit Cranendonck, vier gezinnen uit Valkenswaard en vier gezinnen uit Heeze-Leende. Er is niet uit te sluiten dat meer gevallen zich melden. Gelukkig zijn geen van deze gezinnen aangemerkt als urgent/prioritair. De overkoepelende Samenwerking A2 Gemeenten heeft het Ministerie van Financiën gevraagd om de gegevens beschikbaar te stellen van de getroffen inwoners, maar op grond van de privacywetgeving kan het ministerie dit helaas niet doen. Daarom verzoeken wij gedupeerden contact op te nemen met het Meldpunt steun bij Kinderopvangtoeslagenaffaire via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact op te nemen via 14-0495. Ook als u geen ondersteuning nodig denkt te hebben, horen wij graag hoe het nu met u gaat en of wij u op wat voor wijze dan ook kunnen helpen. De bedoeling van het meldpunt is om mensen wegwijs te maken in mogelijkheden voor (inkomens-)ondersteuning, schuldhulpverlening of psychosociale hulp. Uiteraard worden de sociale teams en waar nodig Centrum voor Jeugd en Gezin hierbij betrokken.

Over de toeslagenaffaire

Diverse ouders zijn door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als potentiële fraudeur. Op grond daarvan hebben mensen toeslagen voor kinderopvang moeten terugbetalen. Hierdoor zijn veel gezinnen in financiële en andere problemen verzeild geraakt. In de pers is hier ruimschoots aandacht aan geschonken. De parlementaire enquêtecommissie heeft zeer recent de hoorzittingen hierover afgerond en komt naar verwachting binnen drie weken met een rapport.

 

Kolkenreiniging

Vanaf 7 december start de gemeente met het reinigen van de kolken. Kolken zijn de putjes langs de weg die het regenwater afvoeren.

Planning reiniging

De volgende route wordt aangehouden bij de reiniging: Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Budel, Gastel, Soerendonk, Maarheeze. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden 5 weken.

Parkeren auto

Wilt u er bij het parkeren van uw auto rekening mee houden dat de putten vrij blijven, zodat deze gereinigd kunnen worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Raadsvergadering 15 december 2020

Op dinsdag 15 december vergadert de gemeenteraad. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel. U kunt de vergadering live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda
Onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de meest actuele agenda en de bijbehorende stukken in het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie
De bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering 17 november en van de commissievergadering van 1 december 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Vaststellen eerste begrotingswijziging 2021 - 2024 (registratienummer 2020 – 064)

Portefeuille F. Kuppens / steller G.v. Vugt  

5

Raadsvoorstel: vaststelling Controleprotocol 2020 met bijbehorend normenkader (registratienummer 2020 - 061)

Portefeuille F. Kuppens / steller E. de Vries

6

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Neerlanden II Maarheeze (registratienummer 2020 - 062)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller S. Niessen

7

Raadsvoorstel: Formeel verzoek ten behoeve van het wijzigen van de bestemming

‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ op het perceel gelegen aan Klein Schoot 38 te Budel-Schoot (registratienummer 2020 – 065)

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller A. Verbruggen

8

Raadsvoorstel: Formeel verzoek ten behoeve van het wijzigen van de

bestemming ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’ op het perceel gelegen aan Hoogstraat 11 te Gastel (registratienummer 2020 – 066

Portefeuille F. v.d. Wiel / steller A. Verbruggen

9

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 15 december 2020

10

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

10.1

  • Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. Boonen inzake leges Ruilverkavelingsweg

11

Sluiting

 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen’

De gemeenteraad heeft op 17 november 2020 het bestemmingsplan “Parapluherziening wonen” vastgesteld. Vanaf 17 december tot en met 27 januari kunt het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPPC8003-VAS1).

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Deze parapluherziening gaat over een correctie van het begrip “wonen” in de nu geldende bestemmingsplannen in de kernen van de gemeente Cranendonck. Voor andere vormen van bewoning, bijvoorbeeld voor kamerverhuur, is voortaan een omgevingsvergunning vereist. Bestaande legale locaties van kamerverhuur zijn in dit bestemmingsplan meegenomen.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

In verband met een aangepaste inzagetermijn, volgt een rectificatie van het op 26 november 2020 gepubliceerde bericht over het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat vanaf donderdag 10 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ zes weken ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders maakt tenslotte bekend dat zij met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt zes weken, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan, ter inzage.

Inzage

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer

NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1. Een papieren exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. In verband met het coronavirus hebben we een aangepaste dienstverlening zonder vrije inloop in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures.

Gelezen: 457 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.