nlenfrdeplroes
vrijdag 15 januari 2021 07:04

Cranendonck Actueel - week 2

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Oranje Nassaulaan 29, Maarheeze: aanleggen van een vijver in de voortuin

Fibula ong., Soerendonk: nieuwbouw van woonhuis

Verleende vergunningen

Molenstraat 1, Budel: verbouwen van een horecagelegenheid met bovenwoning tot drie woningen

Grootschoterweg 143-145, Budel-Schoot: realiseren van nieuwbouw en renovatie

Meemortel 52, Budel: gebruik van bijgebouw als tijdelijke woning

Grootschoterweg 133 in Budel-Schoot: aanwezigheidsvergunning speelautomaten Café De Sport (1 januari 2021 tot en met 31 december 2023)

Verlenging beslistermijn

Blake Beemd 10, Soerendonk: tijdelijke afwijking voor 10 jaren – voor caravanstalling in bestaande werktuigenberging

Kluisweg 17, Gastel: actualiseren van de tekening Omgevingsvergunning

’t Zandblauwtje 13, Maarheeze: legaliseren van hekwerk van twee meter hoog aan de straatzijde van een hoekperceel

Sloopmelding

Meierijstraat 25, Budel

Meemortel 29, Budel: asbesthoudend dakbeschot vervangen

Capucijnerplein 24, Budel: slopen voormalige Rabobank

Hoogstraat 9, Gastel: slopen van woning en werkplaats

Wet Milieubeheer – melding

Nieuwstraat 95, Budel, melding Activiteitenbesluit

Havenweg 3a, Budel-Dorplein, melding Activiteitenbesluit

Rijksweg A2 2, Maarheeze, melding Activiteitenbesluit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Gezocht: stembureauleden voor Tweede Kamerverkiezingen

Vanwege het coronavirus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 maatregelen getroffen om de verkiezingen goed te laten verlopen.

Zo is een beperkt aantal stemlokalen al twee dagen eerder open en moeten stemlocaties voldoen aan coronaregels. Om kiezers in het stemlokaal te wijzen op de maatregelen, wordt het aantal leden per stembureau uitgebreid van minimaal drie naar minimaal vier. Daarnaast zijn er veel reserveleden en tellers nodig.

Wilt u de gemeente Cranendonck helpen tijdens de verkiezingen? Meld u zich dan aan via www.cranendonck.nl/aanmelden-stembureau

 

Save the date: Inloopbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES)

De gemeente nodigt u uit voor een online inloopbijeenkomst over de energietransitie op 10 februari, van 19.30 uur tot 21.30 uur

 

Regionale Energiestrategie

De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. In de Metropoolregio Eindhoven onderzoeken we samen waar en hoe we met wind- en zonne-energie elektriciteit kunnen opwekken, hoe we energie kunnen besparen en duurzame warmtebronnen kunnen benutten. De afspraken die we in de regio hierover maken, noemen we de regionale energiestrategie (RES). De eerste versie van deze strategie is samengebracht in een voorstel: de RES 1.0.

Save the date

Wat staat er in de RES 1.0? En wat betekent dit voor de gemeente, voor u als inwoner of ondernemer? Wilt u deze online inloopbijeenkomst bijwonen? Zet de datum alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en inschrijving volgt snel!

 

Commissievergadering 26 januari 2021

Op dinsdag 26 januari 2021 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus, is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (0495 - 431 134).

Webcast

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Onderzoek informatieveiligheid A2 gemeenten (Rekenkamercommissie)

5

Raadsvoorstel: instemmen met de beschikbaarstelling van € 63.106,- voor de inrichting van het 5e lokaal voor de asielzoekersschool De Opstap ten laste van de OHBA-middelen

Portefeuille M. Lemmen

6

Raadsvoorstel inzake stand van zaken en budget Project Buitenkans 2021

Portefeuille F. v. d .Wiel

7

Raadsvoorstel: Vaststellen van het afwegingskader Transitievisie warmte

Portefeuille F v.d. Wiel

8

Raadsvoorstel: Vaststellen van de ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Cranendonck’

Portefeuille M. Lemmen

9

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Bosch 2 te Budel

Portefeuille F. v.d. Wiel

10

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A3 uit de raadsvergadering 15 december 2020: raadsinformatiebrief inzake collectieve ziektekostenverzekering 2021.

Op verzoek van mevrouw Beenackers.

11

Regionale Samenwerking

12

Rondvraag

13

Sluiting

De meest actuele agenda en bijbehorende stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

 

Deelnemers klankbordgroep Transitievisie Warmte gezocht

De gemeente werkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijven we hoe we tussen nu en 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. De gemeente wil inwoners en ondernemers betrekken bij het maken van de visie. Want uiteindelijk gaat het om maatregelen die iedereen raken, bij al onze inwoners achter de voordeur.


In november hebben we een informatieavond georganiseerd en ook hebben we via een enquête naar de mening van inwoners gevraagd. Een aantal inwoners heeft bij het invullen van de enquête aangegeven dat zij graag deel wil nemen aan de klankbordgroep. We zijn daar erg blij mee. Wellicht zijn er nog meer inwoners die aan willen sluiten.
Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep vragen we de mening van de deelnemers en verzamelen we informatie over aandachtspunten voor de verschillende dorpen, wijken en buurten.

Wat kunt u verwachten?

Er zijn twee bijeenkomsten gepland. We gaan er van uit dat beide bijeenkomsten online plaatsvinden (via Microsoft Teams) in verband met corona.

  • Eerste Klankbordgroep bijeenkomst: maandag 25 januari van 19.30 tot 21.30 uur
  • Tweede Klankbordgroep bijeenkomst: maandag 22 februari van 19.30 tot 21.30 uur

Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen over deelname aan de klankbordgroep of wilt u zich opgeven? Mail dan naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Geef spullen een tweede leven, ook tijdens corona

Het is - ondanks dat de Kringloopwinkel niet geopend is op dit moment - mogelijk om spullen af te geven of op te laten halen door Kringloopwinkel Verderest. Hierdoor kunt u meubels, kleding, boeken, servies etc. toch een tweede leven geven. Zo zorgen we samen voor minder afval.

Hoe werkt het?

  • Afgeven: de deur ‘inname goederen’ is geopend, ook nu de winkel gesloten is. De spullen die u wilt inleveren, kunt u in één van de rekken leggen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
  • Ophalen: Verderest haalt ook meubels etc. bij u op. Bel voor het maken van een afspraak naar 0495 497 808. Verderest is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Plaats de spullen die opgehaald mogen worden liefst buiten (mits het weer dit toelaat). Wanneer dit niet mogelijk is en de spullen binnen opgehaald moeten worden, hanteert het ophaalteam de regels van het RIVM (1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes).

 

Bekendmaking Wet geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 9 december 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/241888, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen "Cranendoncklaan, Grensweg, Grootschoterweg, Midbuulweg en Nieuwstraat" te Budel, gemeente Cranendonck, vanwege de wegen "Dammerstraat, Grensweg, Grootschoterweg, Midbuulweg en Nieuwstraat" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Dammerstraat, Grensweg, Grootschoterweg, Midbuulweg en Nieuwstraat", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 18 januari 2021         gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

-       het gemeentehuis van de gemeente Cranendock te Budel (In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis beperkt open. Bel voor een afspraak met 14-0495);

-       het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Brandweer Cranendonck is op zoek naar vrijwilligers!

Wil jij zorgen voor veiligheid? Kun jij ertegen om in onverwachte situaties terecht te komen, waarin soms iedere seconde telt? Als jij hier mentaal en fysiek fit voor bent, dan is de brandweer misschien iets voor jou! Meld je nu aan via www.jouwbrandweer.nl

Gelezen: 5156 keer

1013 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.