nlenfrdeplroes
vrijdag 18 juni 2021 06:19

Cranendonck Actueel - week 24

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Bergsestraat 17, Gastel: uitbreiden van gebouw 1

Bergsestraat 17, Gastel: uitbreiden van gebouw 4

Bergsestraat 17, Gastel: uitbreiden van gebouw 5

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze: plaatsen van een coolstream unit bij vullijn 5 en 6

Instraat 5 b 3, Budel: oprichten van een corona sneltest locatie

Verleende vergunningen

Heuvel 19, Soerendonk: aanbouw van een serre

Verlenging beslistermijn

Diverse plaatsen, Cranendonck: plaatsen van “Gedichtentafels”

Oranje Nassaulaan 5, Maarheeze: splitsen van een woning

Standplaatsvergunning verleend

Parallelweg, Budel-Schoot: standplaatsvergunning permanente dag-week-jaarplaats op vrijdagen (11 juni 2021 tot en met 31 december 2021)

Mededeling

Broekkant 44, Budel: ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning van een agrarisch bedrijf

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Online bijeenkomst woningbouw Kern Schoot (Budel-Schoot)

De gemeente heeft een woningbouwplan voorbereid voor de hoek Grootschoterweg en de Pastoor Ullingsstraat in Budel-Schoot. De locatie is bekend onder de naam Kern Schoot (voorheen de ARK). Graag geven we u toelichting op dit plan. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dit in een online bijeenkomst op maandagavond 28 juni. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

Bestemmingsplanprocedure

Om het woningbouwplan mogelijk te maken, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds vorige week ter inzage, tot en met 21 juli 2021. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de bestemmingsplanprocedure toegelicht.

Wilt u aanwezig zijn?

De online bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 28 juni 2021 van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur via Microsoft Teams. U moet zich voor donderdag 24 juni inschrijven om een uitnodiging te ontvangen. Na inschrijving ontvangt uiterlijk vrijdag 26 juni een e-mail met informatie en uitleg over hoe u kan deelnemen via Microsoft Teams. Om u in te schrijven gaat u naar www.cranendonck.nl/woningbouwschoot

 

Werkzaamheden Voorterdijk Budel

In de periode van maandag 21 juni tot en met donderdag 24 juni wordt gewerkt aan de asfaltverharding van de Voorterdijk. Het gaat om het gedeelte tussen de Berg en Kerkdijk in Budel.

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het

verkeer wordt met verkeersborden omgeleid.

 

Werkzaamheden en planning

Tijdens het onderhoud wordt de asfaltconstructie gerepareerd en de bovenste laag asfalt

vernieuwd. De geplande werkzaamheden zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Commissievergadering en raadsvergadering 29 juni 2021

 

Op dinsdag 29 juni staan er een commissievergadering en een raadsvergadering op de agenda. De vergadering van de adviescommissie begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Budel.

Raadsvergadering

Het presidium heeft besloten in te stemmen met de toevoeging van een raadsvergadering op 29 juni 2021 aan het vergaderschema, in verband met de besluitvorming ten aanzien van de raadsvoorstellen over de diverse zonneparken die op de agenda van de adviescommissie staan.

Deze raadsvergadering vindt ook plaats in het gemeentehuis in Budel, aansluitend aan de vergadering van de adviescommissie op 29 juni 2021.

 

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de coronacrisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen zijn live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of 0495 - 431 134.

Agenda’s

Onderstaande agenda’s zijn onder voorbehoud. Kijk voor de meest actuele agenda’s en bijbehorende stukken in het raadsinformatiesysteem via www.cranendonck.nl/raadsinformatiesysteem

Bestemmingsplannen kunnen worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl

Agenda commissievergadering 29 juni 2021

 

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Vaststellen jaarrekening 2020 gemeente Cranendonck

Portefeuille F. Kuppens

5

Raadsvoorstel: Kadernota 2022

Portefeuille F. Kuppens

5.1

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A4 van de raadsvergadering 16 maart 2021: RIB inzake algemene uitkering gemeentefonds. Op verzoek van de heer Boonen.

5.2

Bespreekstuk: Ingekomen stuk B16 raadsvergadering 1 juni 2021 (17-5-2021 rapportage woningbouw eerste kwartaal 2021) op verzoek van de heer Derks en de heer Van Laarhoven.

6

Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerp begroting 2022 – 2025 van de GRSA2

Portefeuille R. van Kessel

7

Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerp begroting 2022 van de Risse Weert

Portefeuille M. Lemmen

8

Raadsvoorstel: Zonnepark Oranje Nassaulaan

Portefeuille F. Kuppens

9

Raadsvoorstel: Zonnepark D’Aasdonken

Portefeuille F. Kuppens

10

Raadsvoorstel: Zonnepark De Raak

Portefeuille F. Kuppens

11

Sluiting

 

Agenda raadsvergadering 29 juni 2021

 

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Hamerstukken

Indien tijdens de vergadering van de adviescommissie van 29 juni 2021 voorstellen zijn aangemerkt als hamerstuk vindt besluitvorming plaats in deze aanlsuitende raadsvergadering.

4

Raadsvoorstel: Zonnepark De Raak

Portefeuille F. Kuppens

5

Raadsvoorstel: Zonnepark D’Aasdonken

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Zonnepark Oranje Nassaulaan

Portefeuille F. Kuppens

7

Sluiting

 

Ontwerp-saneringsprogramma Grensweg en Nieuwstraat in Budel

Vanaf 1986 zijn er strengere regels over de geluidbelasting op en geluidwering van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van wegverkeer in de woning zoveel mogelijk beperkt. Om de geluidsisolatie van oudere en al in 1986 bestaande woningen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren, heeft het Rijk geld ter beschikking gesteld. Deze woningen zijn gekenmerkt als zogenaamde ‘saneringswoningen’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project “Saneringsprogramma Budel-Schoot en Budel-Dorplein”.

Doel

Het doel van het saneringsprogramma is om het wegverkeerslawaai als gevolg van de Grootschoterweg en Stationsweg bij de saneringswoningen te beperken. We hebben onderzocht wat de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden teruggedrongen. De conclusie uit het onderzoek is dat in deze situatie onderzocht gaat worden of de woningen in aanmerking komen voor aanvullende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen voor wat betreft het binnenniveau in de woningen te voldoen. Een adressenlijst met de betreffende woningen staat op onze website: www.cranendonck.nl/bekendmakingen

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp-saneringsprogramma, bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/S formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen liggen van 18 juni 2021 tot en met 30 juli 2021 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak voor inzage telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495.

                                                                                 

Zienswijze

Tegen het ontwerp-saneringsprogramma kan iedereen tijdens de inzageperiode een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14-0495.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
  • de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

 

Verkeersbesluiten verlagen maximumsnelheid en instellen voorrangsregeling op de wegen Klein-Schoot en Heuvel in Budel-Schoot

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot:

  • het verlagen van de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot door plaatsing van bord A1 (A0130zb) uit het RVV1990 (ref.nr. 1399915D).
  • het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van wegversmallingen op de komgrenzen op de wegen Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot door plaatsing van de borden F5 en F6 uit het RVV1990 (ref.nr. 1400590D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 10 juni 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien op de website van de gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl/bekendmakingen

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.