nlenfrdeplroes
vrijdag 22 juli 2022 16:25

Cranendonck Actueel – week 29 Aanbevolen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

Mogelijk verblijf van een wolf rondom Cranendonck

Onlangs hebben we een aantal meldingen ontvangen van dieren die waarschijnlijk door een wolf zijn aangevallen. De betreffende wolf verbleef in 2020 en 2021 in natuurgebied De Groote Heide, dichtbij Cranendonck. Eind januari van dit jaar was de wolf weer naar Duitsland vertrokken voor het paarseizoen. In april is de wolf voor het laatst gezien in Limburg.

De kans om in Nederland een wolf in het wild tegen te komen is heel klein. Daarnaast zijn wolven schuwe dieren die mensen over het algemeen mijden. In een normale situatie vormen ze geen bedreiging voor mensen. Mocht je tóch een wolf tegenkomen, blijf dan kalm, geef de wolf de ruimte en neem langzaam afstand. Als de wolf te dichtbij komt helpt het om luid te spreken en gebaren te maken. Je kunt daarnaast ook een melding maken bij wolveninnederland.nl.

Heeft u vee, zoals schapen of geiten, dat buiten verblijft?
Dan is het slim om hierop te letten. Ook kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals; het ophokken van vee in een nachthok/kraal, het plaatsen van een geëlektrificeerde afrastering, het inzetten van kuddewaakhonden en het aanbrengen van fladderlinten. Voor meer informatie over welke preventieve maatregelen geschikt zijn om wolven te weren, bekijk www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/. De provincie Noord-Brabant heeft sinds februari 2022 een subsidieregeling om preventieve maatregelen tegen de wolf te nemen. Schapen- en geitenhouders uit Cranendonck kunnen deze subsidie aanvragen via www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__preventieve_maatregelen_wolvenschade_subsidie_152474

Verder goed om te weten: wolvenschade aan landbouwhuisdieren kunt u uiterlijk binnen 24 uur melden via het nummer 085 - 486 22 22.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over 2021

Om de zorg en dienstverlening - waar nodig - te verbeteren, voert de gemeente Cranendonck het cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder inwoners die gebruik maken van een Wmo of jeugdhulpvoorziening. Inwoners zijn immers degenen die de hulp ontvangen en ervaren.

Sinds vorig jaar doen we dat middels het continu meten van de cliëntervaring. Daarbij krijgen inwoners kort na het gesprek met een Wmo- of jeugdconsulent een vragenlijst over hoe zij de toegang en dienstverlening hebben ervaren. Drie maanden nadat de ondersteuning is geïndiceerd, ontvangen zij een vragenlijst over de ondersteuning zelf.

De resultaten over 2021 laten het volgende zien:

 1. Inwoners weten de gemeente goed te vinden: het grootste deel van de respondenten (76%) weet waar ze moet zijn met een hulpvraag, dat is 6% meer dan in 2020. Vergelijkbaar met 2020 heeft 89% het gevoel serieus genomen te worden door de medewerker van het Sociaal Team; meer respondenten dan in 2020 geven aan snel geholpen te zijn (79% versus 68%).
 2. De meeste respondenten zijn tevreden over het contact met de Wmo-consulent tijdens het keukentafelgesprek en de manier waarop er naar hem of haar werd geluisterd (91%); 87% is tevreden over de deskundigheid van de consulent. Over de uiteindelijk gekozen oplossing voor de hulpvraag is 90% tevreden, waarbij 83% aangeeft gezamenlijk met de consulent tot deze oplossing te zijn gekomen.
 3. Net als in 2020, is 90% van de respondenten tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning; 86% vond de ondersteuning passend bij de hulpvraag.

Het effect van de ondersteuning is over het algemeen positief:

 • 71% vindt dat hij of zij hierdoor beter de dingen kan doen die hij of zij wil;
 • 74% kan zich hierdoor beter redden;
 • 77% ervaart hierdoor een betere kwaliteit van leven.

 

Het continu meten van de cliëntervaring levert, vooral voor Wmo, een grotere respons en meer actuelere resultaten op dan een meting middels een eenmalig jaarlijks onderzoek en geeft daarmee dus betrouwbaardere resultaten. Aangezien de respons op het CEO voor Jeugd achterblijft, onderzoeken we de komende tijd hoe we deze respons kunnen vergroten.


Bekendmaking voornemens tot aangaan transacties m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, vanaf nu via de gemeentepagina in het HAC Weekblad en op cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed. Voorbeelden zijn verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal.

Met de publicatie van deze voornemens handelt de gemeente transparant, biedt zij mededingingsruimte en geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778) (Didam-arrest). De gemeente publiceert twee categorieën van voorgenomen transacties:

1.       Transacties waarvoor (mogelijk) meerdere gegadigden in aanmerking komen. Deze worden gepubliceerd onder vermelding van de beschikbaarheid, selectieprocedure, tijdschema en selectiecriteria;

2.       Transacties, waarvoor naar het oordeel van de gemeente slechts één serieuze gegadigde is, met de motivatie daarvoor.

U leest hier ook hoe u, binnen de aangegeven vervaltermijn, kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en waarom dat zo is.

Openingstijden Milieustraat

In de maanden juli en augustus is de Milieustraat op (zeer) zomerse dagen in de ochtend geopend. Wekelijks wordt aan de hand van de weersverwachting bepaald of het hitteprotocol actief wordt.

Komende week is het hitteprotocol NIET actief. De Milieustraat is geopend op:

 • - Dinsdag 13.00 – 17.00 uur
 • - Woensdag 13.00 – 17.00 uur
 • - Vrijdag 13.00 – 17.00 uur
 • - Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Meer weten? Check www.cranendonck.nl/milieustraat of check de afval-app

Bekendmakingen

Verleende vergunning
Marialaan 59, Budel-Dorplein: bouw bergruimte

Verlengen van de beslistermijn
Tijdelijke opslagruimte op eigen terrein Den Engelsman 1

Nieuw binnengekomen aanvragen
Rect. Van Nestestraat 188, Budel-Dorplein: Aanvraag legalisatie gebouwen
BDL02K00792: Swinkels hekwerken
MHZ00A05246: J. Tonnaer
Rondven 3, Maarheeze
Goorstraat 30, Soerendonk: Toets vergunningsvrije bouwwerkzaamheden
Fibula 7, Soerendonk: Tijdelijke bewoning
Groenstraat 16, Soerendonk: Tijdelijke ontwikkeling Groenstraat 16

Ontwerp bestemmingsplan ‘Heuvel 12 te Budel-Schoot’

Het college van B&W heeft op 19 juli 2022 het ontwerp bestemmingsplan ‘Heuvel 12 te Budel-Schoot’ vrijgegeven ten behoeve van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3081-ONT1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over het omzetten van een agrarische bestemming met functieaanduiding ‘Intensieve Veehouderij’ naar een woonbestemming.

Zakelijke beschrijving
Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op het omzetten van de locatie naar een woonbestemming. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig met het papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Het Laar 9 te Maarheeze’

Van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022 kunt u het ontwerp wijzigingsplan ‘Het Laar 9 te Maarheeze’ inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven.

Doel wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan gaat over het omzetten van een bedrijfsbestemming ten behoeve van een hoveniersbedrijf met bedrijfswoning, naar een woonbestemming. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zakelijke beschrijving
Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op het omzetten van de bedrijfsbestemming ten behoeve van een hoveniersbedrijf met bedrijfswoning, naar een woonbestemming. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeis ong. te Maarheeze’

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2022 het bestemmingsplan ‘Zeis ong. te Maarheeze’ vastgesteld. Van 22 juli 2022 tot en met 1 september 2022 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPMHZ5025-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van één levensloopbestendige woning mogelijk.

Vaststelling bestemmingsplan ‘’t Hool ong. (naast 4a) te Soerendonk’

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2022 het bestemmingsplan ‘’t Hool ong. (naast 4a) te Soerendonk’ vastgesteld. Van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3086-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over het toevoegen van een Ruimte-voor-Ruimte woning.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Stationsstraat 22-24 Kijkakkers ong. te Maarheeze’

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2022 het bestemmingsplan ‘Stationsstraat 22-24 Kijkakkers ong. te Maarheeze’ vastgesteld. Van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPMHZ5026-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over de beoogde realisatie van twee levensloopbestendige woningen.

Besluit ontheffing Wet geluidhinder
Voor dit plan heeft het college van burgemeester en wethouders op 31 mei 2022 besloten om op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen. Het besluit tot verlening van hogere waarden ligt gedurende zes weken gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage.

Digitaal de plannen bekijken en reageren
Wij adviseren u de (nieuwe) bestemmingsplannen en de officiële bekendmakingen te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis liggen ook papieren exemplaren ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren op ontwerp bestemmingsplannen
Op het ontwerp bestemmingsplan ‘Heuvel 12 te Budel-Schoot’ kan eenieder van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Reageren op ontwerp wijzigingsplannen
Op het ontwerp ‘Het Laar 9 te Maarheeze’ kunnen belanghebbenden van 21 juli 2022 tot en met 1 september 2022 een inspraakreactie/zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Ook dit regelt u eenvoudig online via www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Reageren op vastgestelde bestemmingsplannen
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van de drie bestemmingsplannen kan eenieder gedurende zes weken (de beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)  

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.
Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen worden geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Adriana Lidia Van Boxmeer

04-12-1986

't Hagelkruis 8, Maarheeze

14-07-2022


Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermeld persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

 • - De naam en adres van de indiener;
 • - De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • - De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon waarschijnlijk niet meer woont op het adres waar deze volgens de Basisregistratie personen is ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze persoon te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.

Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen.

Wij stellen onderstaand persoon in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

Danny Vos

24-12-1999

De Bonkelaar 18, Budel

11-07-2022

 

Meer weten?

Belt u dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gelezen: 126 keer Laatst aangepast op woensdag 27 juli 2022 21:13

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.