nlenfrdeplroes
vrijdag 18 november 2022 09:36

Cranendonck Actueel week 46

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

Ondernemersbijeenkomst Succesvol ondernemen:

Kansen benutten in veranderende tijden


Dinsdag 17 januari 2023 organiseren we een ondernemersbijeenkomst die in het teken staat van 'Succesvol ondernemen en het benutten van kansen in veranderende tijden. We organiseren deze bijeenkomst o.a. in samenwerking met Ondernemers Contact Cranendonck, Werk.kom, Brainport en Keyport.

Onder leiding van een inspirerende dagvoorzitter gaan we in gesprek over de kansen en beperkingen van het ondernemen in de veranderende wereld. Want biedt een crisis mogelijkheden of beperkt het ons in het ondernemen? Ook gaan we in gesprek over het ondernemersklimaat in Cranendonck. We geven inzicht in de voortgang van het economisch actieprogramma en gaan graag in gesprek over de prioriteiten voor de periode 2023/2024.

Daarnaast verzorgen de verschillende samenwerkingspartners interessante subsessies over actuele onderwerpen zoals circulaire economie, de arbeidsmarkt, de meerwaarde van Brainport, dataficering, bereikbaarheid en de mogelijkheden om als lokale ondernemer zaken te doen met de gemeente. 

Ook is er volop gelegenheid om het glas te heffen op het nieuwe jaar en met elkaar te netwerken en na te praten over de bijeenkomst, ondernemerschap of ontwikkelingen en mogelijkheden in Cranendonck. 

Noteer 17 januari 2023 alvast in je agenda. De officiële uitnodiging met het complete programma volgt.

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomst die niet openbaar aanbesteed zijn, via deze pagina in HAC Weekblad (Gemeentenieuws) en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

Aankondiging voorgenomen verkoop van grond aan Enexis Netbeheer B.V.

Objectinformatie:

Adres: nabij Vogelsplein 2 en 4 te Budel-Schoot

Perceel: kadastraal bekend gemeente Budel sectie D nummer 5295 (gedeeltelijk) (hierna: “Perceel 1”)

Perceelgrootte: circa 32 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om Perceel 1 te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. (hierna: “Enexis”), voor de realisatie van een netstation. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Enexis wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

 • De aanleg van een netstation is noodzakelijk voor een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen.
 • Een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen is een publiek belang.
 • Om het netwerk (ook in de toekomst) zo optimaal mogelijk te laten functioneren moet het elektriciteitsnet in de omgeving worden uitgebreid.
 • Perceel 1 leent zich voor de aanleg van een netstation en vanuit daar kan de belasting in de omliggende wijken goed verdeeld worden.
 • Enexis is op deze locaties netbeheerder.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Enexis als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van Perceel 1.

Reageren

Kun je je niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kun je binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer je een kort geding start tegen de Gemeente moet je de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doe je door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. En daarnaast de Gemeente te informeren met een e-mail naar onderstaand mailadres.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heb je je rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kun je je wenden tot H. Bruekers, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden je gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen.

Als je hiermee niet akkoord gaat, kun je een verzoek indienen om je gegevens niet aan deze derden te verstrekken. Voorheen heette dit het 'aanvragen van geheimhouding'. Tegenwoordig heet dit 'aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP'.

Uitzondering

In sommige gevallen moet de gemeente je persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als je verstrekkingsbeperking hebt aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen je gegevens willen hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Verstrekkingsbeperking is niet altijd mogelijk bij verstrekkingen door de gemeente aan pensioenfondsen, verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen, spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen. Bij deze 'derden' is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Verstrekkingsbeperking is ook niet altijd mogelijk als de gegevens worden gevraagd voor een gerechtelijke kwestie. De gemeente zal in voorkomende gevallen altijd eerst om je zienswijze vragen, vóórdat het besluit om gegevens te verstrekken. Tegen een besluit tot verstrekking kun je beroep instellen bij de rechtbank.

Aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP

Je kunt alleen een verzoek tot verstrekkingsbeperking aanvragen voor:

 • Je eigen persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens van je kinderen tot 16 jaar

Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag indienen.

Als je beschikt over een DigiD inlogcode, dan kun je dit verzoek volledig digitaal afhandelen op de website van de gemeente Cranendonck. Beschik je niet over een DigiD inlogcode? Vraag de geheimhouding van je persoonsgegevens persoonlijk of schriftelijk aan bij de gemeente. Het betreffende verzoekschrift voor verstrekkingsbeperking kun je downloaden via www.cranendonck.nl. Kies het kopje ‘wonen en leven’, daarna kies je voor ‘paspoort, rijbewijs en uittreksels’ en daarna voor ‘persoonsgegevens’ en als laatst kies je voor ‘geheimhouden persoonsgegevens’. Richt je verzoek aan de gemeente Cranendonck, team Burgerdiensten, Postbus 2090, 6020 AB  Budel. Voeg een kopie van je geldig legitimatiebewijs toe.

 

Verzoek tot verstrekkingsbeperking bij verhuizing

Bij een verhuizing, zowel binnen de gemeente als naar een andere gemeente, blijft de verstrekkingsbeperking van de gegevens bestaan. Je hoeft niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Als je de verstrekkingsbeperking wilt opheffen, kun je dat ook digitaal of schriftelijk kenbaar maken bij het team Burgerdiensten van de gemeente Cranendonck. Vergeet niet om een kopie van je legitimatiebewijs bij te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over beperking van verstrekking persoonsgegevens in de BRP, of over de

BRP in het algemeen, kun je bellen met het team Burgerdiensten, telefoonnummer 14-0495.

Concept Agenda CR Gemeenteraad

Datum

22-11-2022

Tijd

19:30 - 23:00 uur

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Roland van Kessel

Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast..
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen toegevoegd aan de agenda.

     

1

 

Opening/trekking van het stemmingnummer

2

 

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

 

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering

4

 

Hamerstukken

4.1

 

Raadsvoorstel: Algemene plaatselijke verordening (Portefeuillehouder R. van Kessel)

4.2

 

Raadsvoorstel: Wijzigen bestemming Heuvel 12 te Budel-Schoot (Portefeuillehouder K. Boonen)

4.3

 

Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Hoenderstraat 5, 7, 9 Budel (Portefeuillehouder K. Boonen)

4.4

 

Raadsvoorstel: Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet (Portefeuillehouder K. Boonen)

4.5

 

Raadsvoorstel: Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (Portefeuillehouder K. Boonen)

5

 

Raadsvoorstel: Dienstverleningsconcept en Uitvoeringsprogramma (Portefeuillehouder R. van Kessel)

6

 

Raadsvoorstel: Duurzaamheids Meerjaren Onderhouds Planning (DMOP) 2022 (Portefeuillehouder K. Boonen)

7

 

Raadsvoorstel: Formeel verzoek Klein Schoot 9 te Budel-Schoot (Portefeuillehouder K. Boonen)

8

 

Bespreekstuk: College Uitvoeringsprogramma

9

 

Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst

10

 

Schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO

10.1

 

Schriftelijke vraag Cranendonck Actief! iz. armoedebestrijding

10.2

 

Schriftelijke vragen van Cranendonck Actief! iz. mantelzorgwoningen

10.3

 

Schriftelijke vragen ELAN iz. Cranenhoeve

10.4

 

Schriftelijke vraag Pro6 inz. gelden voor RICK

10.5

 

Schriftelijke vraag Pro6 inz. principeverzoek Refresco

10.6

 

Schriftelijke vraag CDA inz. RIB AZC d.d. 2 september 2022

10.7

 

Schriftelijke vraag CDA inz. voortgang projecten Striboshof en Dorpsakkers

10.8

 

Schriftelijke vraag PRO6 inz. Bibliotheekvoorzieningen

11

 

Sluiting

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

HCJM de Kleijn

18-09-1968

Dissel 68 6026DD Maarheeze

13-10-2022

KE van Deursen

03-11-1978

Hanendijk 7 6021 MB Budel

13-10-2022

A Bielawska

12-06-1976

Fazantlaan 11 6021 ZC Budel

13-10-2022

BG Bielawska

02-05-1972

Fazantlaan 11 6021 ZC Budel

13-10-2022

Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

 • - De naam en adres van de indiener;
 • - De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • - De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kun je sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter je verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten?

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontwerp-saneringsprogramma “Budel-Centrum”

 

Vanaf 1986 zijn strengere regels over de geluidbelasting op en geluidwering van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van wegverkeer in de woning zoveel mogelijk beperkt. Om de geluidsisolatie van oudere en reeds in 1986 bestaande woningen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren, heeft het rijk geld ter beschikking gesteld. Deze woningen zijn gekenmerkt als zogenaamde ‘saneringswoningen’.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het geluidsaneringsproject “Budel-Centrum”.    

Doel

Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Burg. van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Dr. Ant. Mathijsenstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk bij de saneringswoningen te beperken. Onderzocht is wat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden terug gedrongen. De conclusie uit het onderzoek is dat het invoeren van een 30 km/u zone op de Dr. Ant. Mathijsenstraat en Deken van Baarsstraat gezien kan worden als saneringsmaatregel, aangezien deze herinrichting de geluidbelasting op de woningen verlaagd. Op de Mulkstraat zal stil wegdek type KonwéCity worden aangelegd. Uit onderzoek is gebleken dat dit een doelmatige maatregel is. De saneringswoningen aan de Deken van Baarsstraat, Dr. Ant. Mathijsenstraat, Burg. van Houtstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk komen aanvullend in aanmerking voor een onderzoek naar het binnenniveau in de woning. Mocht de wettelijke grenswaarde overschrijden, dan komt de woning eventueel in aanmerking voor aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen voor wat betreft het binnenniveau in de woningen te voldoen.

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/s formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen liggen van 18 november 2022 tot en met 30 december 2022 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp-saneringsprogramma kan iedereen tijdens de inzage periode een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen stuur je naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken via telefoonnummer 140495.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

 1. je naam en adres;
 2. de datum;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
 4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. De Branten 7, Soerendonk: het bouwen van een nieuwbouwwoning
 2. Dorpsstraat 2 Soerendonk: gedeeltelijke functiewijziging van het pand
 3. De Romrijten 8, Maarheeze: plaatsen tijdelijke mast
 4. Broekkant 63a Budel: het herstellen van eindgevel en aanpassen gevels gesloopt gedeelte boerderij
 5. Sterkselseweg 19 Maarheeze: het bouwen van een loods
 6. Stationsweg 91 Budel-Dorplein: transformatie bestaande woning met voormalige winkel tot 4 woningen
 7. Rembrandtlaan 5 Budel: het uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk
 8. Grote Bleek 11 Maarheeze: bouwen van een mantelzorgwoning
 9. Vogelsberg 27 Maarheeze: bouwen van een mantelzorgwoning
 10. Groenewegenlaan 28 Budel: het bouwen van een carport

Verleende vergunningen:

 1. Gastelseweg 72 Budel: het kappen van zes houtopstanden
 2. Capucijnerplein 24 Budel: het wijzigen van deuren, ramen, kozijnen en brandtrappen
 3. De Wiet ong. te Soerendonk: het oprichten van een woning

Verlenging beslistermijn:

 1. Rondven ong. Maarheeze: plaatsen van een zendmast
 2. Nieuwendijk 6 Budel: Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand naar kringloopwinkel

Aanvraag buiten behandeling gelaten:

 1. Sterkselseweg 7b Maarheeze: snoeien van een eikenboom
Gelezen: 77 keer Laatst aangepast op zaterdag 19 november 2022 07:06

1 Reactie

 • Reactielink SexyPG888 woensdag 23 november 2022 16:38 Geplaatst door SexyPG888

  SexyPG888 เว็บเดิมพันออนไลน์ โร่มา ที่นักเดิมพันนิยมเล่นเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย เว็บตรง ที่ดีที่สุดในตอนนี้

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.