Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven (172)

In deze categorie kunnen nieuwsbrieven worden geplaatst (bijv. de nieuwsbrief van Helena van Engelen)

woensdag, 17 oktober 2018 16:01

Cranendonck Actueel week 42

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Heilige Hartpark Budel (kadastraal BDL G 1503). Natuurontwikkeling Heilig Hartpark.

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze. Realiseren tijdelijke accommodatie.

Bergbosweg 17, Budel. Opslag en stallen van caravans in pluimveestallen.

Cranendoncklaan 64, Budel. Bouwen overkapping.

Verleend

't Hool 2, Soerendonk. Woonboerderij verbouwen tot mantelzorg.

Sloopmelding

Margrietstraat 5, Maarheeze. Asbestsanering.

Blake Beemd 2, Soerendonk. Asbestsanering.

Hamonterweg 20, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Bergsestraat 17, Gastel. Asbestsanering.

Besluit niet in behandeling nemen

Dorpsstraat 60, Budel. Bouwen bijgebouw ten behoeve van mantelzorg.

Denk mee over een nieuw afvalinzamelsysteem
23 oktober Budel-Dorplein 20.00 uur

Vorig jaar heeft de gemeente Cranendonck samen met inwoners het afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin maken wij een vuist voor afval! Een van resultaten is het opzetten van een nieuw inzamelsysteem. Dit zorgt ervoor dat u beter in de gelegenheid wordt gesteld om uw afval nóg beter te scheiden. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het nieuwe inzamelsysteem. Wilt u hier meer over weten en meedenken? Dat kan! Er worden in iedere kern in Cranendonck bijeenkomsten georganiseerd. De volgende is op 23 oktober om 20.00 uur in De Schakel in Budel-Dorplein. De datums voor de bijeenkomsten in de andere dorpen worden nog bekend gemaakt. Houd hiervoor de Grenskoerier of www.cranendonck.nl/afval in de gaten.

Afval scheiden: zijn we op de goede weg?
We doen het al ontzettend goed als gemeente, dat is mooi nieuws, maar we zijn nog niet bij de eindstreep. Momenteel gooien wij 97 kg restafval (per inwoner per jaar) weg in de grijze container en bij de milieustraat. Het Rijk heeft ons de opdracht gegeven om uiterlijk in 2025 30 kg afval (per inwoner per jaar) weg te gooien. Veel gemeenten komen in beweging. Cranendonck ook!


Verzoek om geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan uw persoonsgegevens uit de Basisregistraties Personen (BRP) soms aan derden verstrekken. Derden zijn bijvoorbeeld instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en dergelijke. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan deze derden te verstrekken.

Geheimhouding is niet altijd mogelijk, omdat de gemeente verplicht is om aan sommige instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank) gegevens te verstrekken.

Lees het uitgebreide bericht op www.cranendonck.nl/nieuws. Voor meer informatie over het indienen van een verzoek tot beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens, ga naar onze website en zoek  op “geheimhouding persoonsgegevens”.Uitbreiding buslijn 611 naar Were Di

Sinds november 2013 rijdt er in de winterperiode een scholierenlijn van Maarheeze naar het Were Di College in Valkenswaard. Deze buslijn 611 wordt vanaf 22 oktober uitgebreid. Vanaf deze datum rijdt de bus ook naar Budel, Gastel en Soerendonk. Voortaan start de eerste bus van 7.30 uur in Budel en rijdt de laatste bus naar Maarheeze van 15.23 door naar Budel (via Soerendonk en Gastel). Deze uitbreiding is mede tot stand gekomen door inspanningen van de werkgroep Were Di. Voortaan kunnen ook kinderen uit Budel, Gastel en Soerendonk rechtstreeks gebruik maken van de scholierenlijn. De scholierenlijn rijdt vanaf 22 oktober 2018 tot en met maart 2019.

Gemeenteraadsvergadering 23 oktober
Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 23 oktober vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie  
De vergadering is live te volgen via
www.cranendonck.nl/webcast
Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden:
http://1706.ropubliceer.nl/   

1              Opening / trekking van het stemmingsnummer

2              Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3              Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september, van de openbare raadsvergadering van 2 oktober en van de commissievergadering van 9 oktober 2018.

4             Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en raadsinformatiebrieven.

5              Hamerstukken

5.1           Benoeming van de heer G. Rijkers als fractievertegenwoordiger voor de fractie ELAN. Portefeuille H. de Wijkerslooth.

5.2           Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw van vier grondgebonden woningen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 21-23 te Budel. Portefeuille F. v.d. Wiel.

5.3           Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling Meemortel ong. en Voorterdijk ongen. te Budel.

Portefeuille F. v.d. Wiel.

6             Raadsvoorstel: Het college toestemming verlenen voor het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030. Portefeuille F.v.d. Wiel.

7              Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Neerlanden II gewijzigd vaststellen. Portefeuille F. v.d. Wiel.

8             Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot herontwikkeling voormalig Rabobank pand. Portefeuille F. Kuppens.

9             Raadsvoorstel: Beheersmaatregelen jeugdzorg 2e lijn (budgetplafonds). Portefeuillehouder M. Lemmen.

10            Initiatiefvoorstel van de heer J. van Tulden inzake heroverweging raadsbesluiten.

11            Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 23 oktober 2018.

12            Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde.

12.1         Beantwoording schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6 betreffende verlenen lening aan Cranendonckers met een BKR registratie.

12.2         Beantwoording schriftelijke vraag van de heer E. Peeters namens CDA Cranendonck m.b.t. de brandbrief over wonen en zorg voor ouderen die KBO-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten stuurde.

12.3         Beantwoording schriftelijke vraag van de heer K. Boonen namens CrA! met betrekking tot het vervolg van de aanpak van het sluipverkeer A2.

12.4         Schriftelijke vraag van mevrouw J. van Happen namens het CDA inzake subsidies voor ouderen

13            Sluiting

Nieuwe verlichting kerk Budel

De kerk in Budel is ’s avonds verlicht. De huidige lampen die de kerk verlichten zijn niet energiezuinig, en dus niet duurzaam. De gemeente wil deze lampen gaan vervangen door led-lampen. Om een goed beeld te krijgen hoe de kerk er met andere verlichting uitziet is er op 22 oktober vanaf 20.00 uur een proefopstelling gepland. We gaan dan de verschillende lampen richting de kerktoren en de ingang plaatsen en testen. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom om de verschillende verlichtingen te aanschouwen.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Moonslaan 22 te Maarheeze’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat (op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 18 oktober 2018, het ontwerp bestemmingsplan ’Moonslaan 22 te Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis (Capucijnerplein 1 in Budel). Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5022-ONT1). Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van één grondgebonden vrijstaande woning gelegen aan de Moonslaan 22 te Maarheeze.

Hogere grenswaarde

Bij de realisatie van de woning wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. De geluidbelasting op de nieuwe gevel is hoger dan rechtstreeks is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze locatie een ontheffingsprocedure hogere waarde te volgen.

Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt de ontheffingsaanvraag met het ontwerpbesluit, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan voor een ieder ter inzage.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck (Postbus 2090, 6020 AB Budel). Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan iedereen zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Concept verkeersbe­sluit invalideparkeerplaatsen sportparken Cranendonck

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om invalideparkeerplaatsen op de parkeerterreinen bij de sportparken in Cranendonck te maken (ref.nr. 888750). De stukken liggen vanaf 18 oktober voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien via www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

woensdag, 10 oktober 2018 18:07

Cranendonck Actueel week 41

Written by

Bekendmakingen


Ingekomen aanvragen

Europalaan-Noord ong. Budel (kadastraal BDL H 935). Bouwen van een woonhuis.

Nieuwedijk 28, Budel. Verbouw loods tot groepsaccommodatie.

Verleend

Keunenhoek 31, Budel. Toestemming voor de aanpassing van een bestaande inrit.

Zicht 1, Maarheeze. Bouwen van een carport.

 
   

 

Grote werkzaamheden A2 Weert Noord – Kelpen Oler

In verband met asfaltwerkzaamheden wordt de A2 vanaf Eindhoven afgesloten richting het zuiden. Verkeer kan via de N2 nog wel via Knooppunt Leenderheide gebruik maken van de A2.

De af- en toerit 34 Valkenswaard, toerit 35 Leende, af- en toerit 36 Maarheeze, af- en toerit 37 Budel, afrit tussen aansluiting 37 en 38 en afrit 38 Weert – Noord zijn open.

De werkzaamheden starten op zaterdag 20 oktober om 21.00 en eindigen uiterlijk op maandag 22 oktober om 5.00 uur. Het overige verkeer kan de omleidingen volgen.

 
   

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’, ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’, ’t Stepke ongenummerd te Budel’ en ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ zijn op 25 september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt deze plannen vanaf 11 oktober gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen zijn ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummers NL.IMRO.1706.BPSRD6016-VAS1, NL.IMRO.1706.BPMHZ5018-VAS1, NL.IMRO.1706.BPBDL0034-VAS1 en NL.IMRO.1706.BPBG3047-VAS1).

Het bestemmingsplan ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’ maakt 3 zorgwoningen mogelijk aan de Goorstraat tussen nummer 13 en nummer 15 te Soerendonk.

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’ maakt het mogelijk voor bestaande bedrijven om (gemotiveerd) uit te breiden boven de grens van 5000 m2 en maakt het mogelijk om (gemotiveerd) af te wijken van de bouwhoogte. Het bestemmingsplan ’t Stepke ongenummerd te Budel’ maakt 1 woning mogelijk tussen ’t Stepke 6 en 10 te Budel.

Het bestemmingsplan ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ maakt de realisatie van recreatievisvijvers mogelijk met bijbehorende groepsaccommodatie aan de Nieuwedijk 24a-28 te Budel.

Beroep indienen
Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

 

Bedrijfsbezoek aan Budelse Brouwerij

Op 2 oktober bracht het bestuur van Centrum Management Budel samen met het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de Budelse Brouwerij gelegen in het centrum van Budel. Hier werden zij ontvangen door de eigenaren Carine en Harry Arts (inmiddels al de vierde generatie).

De Budelse Brouwerij is een familiebrouwerij met een eeuwenoude traditie. Sinds 1870 verankerd in het hart van het Brabantse Budel. Opgericht door Gerardus Arts onder de naam ‘De Hoop’.

Inmiddels leiden zij, de vierde generatie van de familie Arts, met veel liefde voor het brouwersvak, de brouwerij. Met vijftien man zijn ze een kleine brouwerij. Toch produceren ze veel verschillende bieren. Ze hebben in totaal achttien soorten, waarvan tien biologische bieren.

Het symbool van ‘De Hoop’, het anker, siert het logo van de brouwerij en is van grote waarde. Het staat voor ‘hoop’, maar ook voor een ontdekkingstocht: proeven van het leven en genieten van de mooie momenten. Een beleving die ze graag met iedereen willen delen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is duidelijk verbonden met de Budelse Brouwerij. Alle Budelse Bieren worden klimaatneutraal gebrouwen uit natuurzuivere grondstoffen en zacht brouwwater uit eigen bron. De tien Biologische Bieren van Budels dragen het EKO keurmerk en zijn Skal gecertificeerd.

Het college van B&W vind het mooi om te horen en te zien dat er met zoveel trots en passie wordt gewerkt binnen de brouwerij en dankt hen voor het inspirerende bedrijfsbezoek!

[Bijlage: foto bedrijfsbezoek]

 

Denk mee over een nieuw afvalinzamelsysteem

Bijeenkomst op 15 en 23 oktober

Vorig jaar heeft de gemeente Cranendonck samen met inwoners het afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin maken wij een vuist voor afval! Een van resultaten is het opzetten van een nieuw inzamelsysteem. Dit zorgt ervoor dat u beter in de gelegenheid wordt gesteld om uw afval nóg beter te scheiden. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het nieuwe inzamelsysteem. Wilt u hier meer over weten en meedenken? Dat kan! Op 15 oktober om 20.00 uur is er een bijeenkomst in de Smeltkroes in Maarheeze en op 23 oktober in De Schakel in Budel-Dorplein. De datums voor de bijeenkomsten in de andere dopen worden nog bekend gemaakt.

Afval scheiden: zijn we op de goede weg?
We doen het al ontzettend goed als gemeente, dat is mooi nieuws, maar we zijn nog niet bij de eindstreep. Momenteel gooien wij 97 kg restafval (per inwoner per jaar) weg in de grijze container en bij de milieustraat. Het Rijk heeft ons de opdracht gegeven om uiterlijk in 2025 30 kg afval (per inwoner per jaar) weg te gooien. Veel gemeenten komen in beweging. Cranendonck ook!

 

Onderhoud algemene Begraafplaats voor Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november is het weer Allerheiligen en Allerzielen. Op deze dagen is het extra druk op de algemene begraafplaats. Om ervoor te zorgen dat de begraafplaats er zo netjes mogelijk bij ligt, vragen we nabestaanden om de graven te verzorgen volgens het uitvoeringsreglement.

Volgens dit uitvoeringsreglement van de algemene begraafplaats mag de begroeiing van de eigen beplanting niet boven het grafmonument uitkomen en mogen de winterharde gewassen die op de graven zijn geplant, de oppervlakte van het graf niet overschrijden.

Verzoek aan nabestaande om beplanting te snoeien
Nabestaanden worden verzocht om beplanting volgens bovenstaande regels vóór 24 oktober 2018 terug te snoeien. Mocht men dit niet doen, dan snoeit de gemeente Cranendonck in de week van 25 t/m 31 oktober zelf de te hoge of te brede beplanting op de graven.

Samen zorgen we dat de begraafplaats er netjes bij ligt
Samen met u willen wij zorgen dat de algemene begraafplaats er met deze dagen zo netjes mogelijk bij ligt. Wij vertrouwen op uw medewerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Hendriks, afdeling Leefomgeving, tel. 0495-431222.

[Bijlage: foto begraafplaats]

Uitslag Woonwensenenquête Maarheeze 15 oktober

In februari 2018 hield de gemeente samen met de Dorpsraad, WoCom een woonwensenenquête. Circa 2200 formulieren werden huis aan huis bezorgd. Ruim 250 inwoners hebben hierop gereageerd. Zowel jongeren, gezinnen, alleenstaanden als ouderen gaven hun wensen aan.

Presentatie op 15 oktober
Op 15 oktober om 21.30 uur aanstaande, direct aansluitend aan de bijeenkomst over afval, vatten we de reacties voor u samen en verstrekken we verdere toelichting. We zien u graag op 15 oktober!

Begroting 2019

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting 2019 voor behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente Cranendonck. Het maken van deze begroting was dit jaar lastiger dan voorgaande jaren. Dit komt vooral door extra uitgaven in het sociaal domein, voornamelijk op jeugdzorg. Het afgelopen jaar hebben meer jongeren gebruik kunnen maken van (soms duurdere) jeugdzorg. Het betekent dat we keuzes moeten maken in waar we ons geld aan uitgeven. Daarnaast zullen we ook keuzes maken om de kosten in het sociaal domein weer terug te brengen zodat het in de toekomst betaalbaar blijft.

Het college van burgemeester en wethouders doet voorstellen aan de gemeenteraad om de begroting rond te krijgen. Dit houdt in dat we bekijken waar we bepaalde zaken niet of later kunnen doen. Veel lopende projecten worden voortgezet. Naast de noodzakelijke aanpassingen in het sociaal domein, worden ook andere voorstellen gedaan om tot een sluitende begroting te komen: zoals het gebruiken van de reserves van de gemeente, het verhogen van de onroerendzaakbelasting (ozb), het vereenvoudigen van de subsidies, de gemeenschapshuizen meer vanuit de gemeenschap invullen en het vertragen van grote projecten. Deze voorstellen staan in de begroting en bespreekt de gemeenteraad op 30 oktober in de commissievergadering. De gemeenraad beslist uiteindelijk op 13 november over de begroting.

In 2015 zijn nieuwe zorgtaken (Wmo en Jeugdhulp) van het Rijk overdragen aan gemeenten. Daarbij kregen gemeenten minder geld dan voorheen beschikbaar was voor jeugdhulp. Veel gemeenten in Nederland ervaren nu dat de jeugdhulp op deze manier wel erg duur wordt. Ook in onze gemeente zijn we tegen de hoge uitgaven aangelopen. Daarom moeten we keuzes maken. Het betekent niet dat we niks meer kunnen doen. Burgerparticipatie blijft een rode draad in de begroting, en dit stimuleren we. Daarnaast blijft een goede dienstverlening centraal staan en hebben we aandacht voor duurzaamheid en toezicht en handhaving.

woensdag, 03 oktober 2018 14:31

Cranendonck actueel week 40

Written by

Bekendmakingen


Ingekomen aanvragen

Broekkant 63a, Budel. Wijzigen van de locatie voor voeropslagen, de bedrijfsruimte voor stalling en opslag.

Cranendoncklaan 7, Budel. Plaatsen van een stacaravan.

Verleend

Meidoornstraat 23, Budel. Kappen van een boom.

Dorpsakkers 1, Soerendonk. Aanbouw van een woonhuis.

Heuvel ong. Soerendonk (kadastraal SRD B 3093). Tijdelijke bewoning van woonunits.

Dorpsakkers ong. Soerendonk (Kadastraal SRD B 3169). Bouwen van vijf patiowoningen.

Besluit aanvraag buiten behandeling

Molenstraat 33, Budel. Kappen van een boom.

Sloopmelding

Zwarteweg 16a, Budel-Schoot. Slopen van een schuur.

Smits van Oyenlaan 19, Maarheeze. Asbestsanering.

Militaire oefening

Van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 19 oktober vindt er een militaire oefening plaats in het kader van de eindoefening van de Onderofficieren Infanterie van de Koninklijke Landmacht in opleiding.

Er wordt te voet verplaatst over bestaande wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet Militair oefenterrein. Aan deze oefening nemen 30 personen deel en de oefening wordt ondersteund met 8 militaire wielvoertuigen.

Commissievergadering 9 oktober a.s.

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 9 oktober vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie in het gemeentehuis in Budel. De voorzitter is Kenneth Kuppens.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Agenda

1.       Opening

2.       Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3.       Spreekrecht

4.       Raadsvoorstel: Het college toestemming verlenen voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030. Portefeuille F. van de Wiel.

5.       Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Neerlanden II gewijzigd vaststellen. Portefeuille F. van de Wiel.

6.       Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot herontwikkeling voormalig Rabobank pand. Portefeuille F. Kuppens.

7.       Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeven van de bouw van vier grondgebonden woningen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 21-23 te Budel. Portefeuille F. van de Wiel.

8.       Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling Meemortel ong. en Voorterdijk ongen. te Budel. Portefeuille F. van de Wiel.

9.       Initiatiefvoorstel van de heer J. van Tulden inzake heroverweging raadsbesluiten.

10.   Bespreekstuk: Notitie Sociaal Domein (stuk wordt nagezonden).

11.   Bespreekstuk: Ingekomen stuk A7 uit raadsvergadering 25-9-2018: RIB inzake update snel internet Cranendonck. Op verzoek van mevrouw Beenackers.

12.   Bespreekstuk: Ingekomen stuk A10 uit raadsvergadering 25-9-2018: RIB aangaande de Samenwerking21 voor de jeugd. Op verzoek van mevrouw van Happen.

13.   Bespreekstuk: Ingekomen stuk B10 uit raadsvergadering 25-9-2018: Toelichting scorecard juni 2018 van de Risse Groep. Op verzoek van mevrouw Beenackers.

14.   Bespreekstuk: Ingekomen brief C3 uit de raadsvergadering 25-9-2018: Brandbrief van tennisvereniging Maarheeze met betrekking tot de toekomst van de vereniging. Op verzoek van de heren Drieman, Boonen en Teklenburg en mevrouw Beenackers.

15.   Bespreekstuk: Ingekomen brief C10 uit raadsvergadering 25-9-2018: Zienswijze van St. Industrieel&Cultureel Erfgoed Le Proj. De Dorplein en E. en R. Bartelds tegen ontwerp verklaring van geen bezwaar op- en overslaghallen Havenweg 3 Dorplein. Op verzoek van de heer Beerten.

16.   Regionale Samenwerking

17.   Rondvraag

18.   Sluiting

Uitnodiging voor ondernemers: Hostmanship

Wat is je doel als ondernemer? Een optimaal klanttevredenheidsgevoel? Het Retail Innovation Centre helpt je hier graag mee op weg! De workshop Hostmanship draagt bij aan het realiseren van optimale klanttevredenheid bij uw klant. Samen zoeken we naar mogelijkheden om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Na de training kan je zelf verder aan de slag.

Inhoud van de workshop

Waarom is hostmanship zo belangrijk? Wat betekent hostmanship voor de klant? Wat is hostmanship (de-zes-stappen-van)? Hoe vertalen we dit naar de praktijk? Wat heb jij nodig? Wat ga jij morgen doen?

Wanneer en waar: 25 oktober 2018, gemeentehuis Cranendonck in Budel

Tijd: 18.30 uur tot ongeveer 22.30 uur, bij aanvang serveren wij soep met broodjes

Meld je aan

Via de agenda economisch Cranendonck op onze website www.cranendonck.nl/ondernemen

Denk mee over een nieuw afvalinzamelsysteem

Datum eerste bijeenkomst bekend

Vorig jaar heeft de gemeente Cranendonck samen met inwoners het afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin maken wij een vuist voor afval! Een van resultaten is het opzetten van een nieuw inzamelsysteem. Dit zorgt ervoor dat u beter in de gelegenheid wordt gesteld om uw afval nóg beter te scheiden. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het nieuwe inzamelsysteem. Wilt u hier meer over weten en meedenken? Dat kan! Samen met de dorpsraden organiseren wij diverse bijeenkomsten.

Afval scheiden: zijn we op de goede weg?
We doen het al ontzettend goed als gemeente, dat is mooi nieuws, maar we zijn nog niet bij de eindstreep. Momenteel gooien wij 97 kg restafval (per inwoner per jaar) weg in de grijze container en bij de milieustraat. Het Rijk heeft ons de opdracht gegeven om uiterlijk in 2025 30 kg afval (per inwoner per jaar) weg te gooien. Veel gemeenten komen in beweging. Cranendonck ook!


Bijeenkomst 15 oktober
De datum voor de eerste bijeenkomst
, in Maarheeze, is bekend. Dit is 15 oktober om 20.00 uur in de Smeltkroes. Noteer deze in uw agenda. De datums voor de andere dorpen volgen zo snel mogelijk. Houd hiervoor de Grenskoerier of onze website in de gaten

Presentatie woonwensenonderzoek

Direct aansluitend aan de bijeenkomst over afval, van 21.30 tot 22.00 uur, presenteert de gemeente de uitslag van de woonwensenenquête die eerder gehouden is in Maarheeze.

Voorbereidingsbesluit Coördinatieregeling Jumbo Budel

De gemeente Cranendonck maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de in te dienen omgevingsvergunningen voor de realisatie van ca. 1800m2 bvo full-service supermarkt, incl. 7 vrije sector huurappartementen, bijbehorende parkeerplaats (95 á 100 plaatsen) en een openbaar park aan de Dr. Anton Mathijsenstraat, 9, 9a, 9b & 11 en de Willem II Straat 1D, 1E en 1F te Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F, 5223, 4133, 5096 en 3428.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de omgevingsvergunning voor de realisatie van deze supermarkt gelijk op te laten lopen met de procedure voor het (hierop betrekking hebbende) bestemmingsplan. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan tegen die tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook dit beroep gaat om één gecombineerde procedure.

Procedure

Deze kennisgeving is een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage 2, hoofdstuk 1, van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen verder in de procedure worden gegeven. De kennisgevingen van de terinzagelegging hiervan worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

 

Sluipverkeer A2

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 september 2018 besloten de periode van de huidige maatregelen voor de aanpak van het sluipverkeer te verlengen (ref.nr. 882400).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck. Meer informatie: www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Uitslag Woonwensenenquête Maarheeze 15 oktober

In februari 2018 hield de gemeente samen met de Dorpsraad, WoCom een woonwensenenquête. Circa 2200 formulieren werden huis aan huis bezorgd. Ruim 250 inwoners hebben hierop gereageerd. Zowel jongeren, gezinnen, alleenstaanden als ouderen gaven hun wensen aan.

Presentatie op 15 oktober
Op 15 oktober om 21.30 uur aanstaande, direct aansluitend aan de bijeenkomst over afval, vatten we de reacties voor u samen en verstrekken we verdere toelichting. We zien u graag op 15 oktober!

Nieuws van de Bibliotheek: Kinderboekenweek en nog veel meer

Nieuwsbrief Oktober 2018 Bibliotheek De Kempen

 

img

img

Kinderboekenweek bij Bibliotheek de Kempen

Vriendschaps-challenge
Voor kinderen uit groep 6 t/m groep 8. Woensdag 3 oktober om 15:30 uur in Bibliotheek Oirschot.
Voorstelling het Muizenhuis
Woensdag 3 oktober om 15:00 uur in Cultureel Centrum De Kei in Reusel.
Lezing en workshop: vriendjes in de ruimte - Curiousity World
Voor kinderen van groep 5 t/m 8. Donderdag 4 oktober om 15:45 uur in Bibliotheek Bladel.
Voorstelling Kleine Mol
Zaterdag 13 oktober om 10:15 uur in Bibliotheek Bladel.
Voorstelling Vriendschap - Peter Sterke
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zondag 7 oktober om 11:00 uur in De Smeltkroes, Maarheeze.
Tekenvoorstelling “De wind in de wilgen”
Voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. Zaterdag 13 oktober om 11:30 uur in Bibliotheek Bladel.
Kahoot VriendenQuiz
Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. In Bibliotheek Budel, Bladel, Valkenswaard, Eersel en Oirschot.
Interactief Voorlezen
Op verschillende dagen en tijden, in alle vestigingen.

Bekijk het hele programma van de Kinderboekenweek.

img

Online cursus van de maand

Online cursus van de maand: Beter leren veranderen Veranderen vraagt veel van ons. Vaak schrikken we terug en denken we alleen aan alles wat we kunnen verliezen. En dat is zonde. Dit webinar nodigt je uit om zelf stappen te maken zodat veranderen aangenaam wordt. Veranderen is een vaardigheid die je kunt trainen. En doorzetten loont!

img

Nieuw bij Bibliotheek de Kempen: Talen Café's

Babbel jij een aardig woordje Frans, Duits of Spaans? Bibliotheek De Kempen en Volksuniversiteit De Kempen starten met talen cafés. Iedereen die de taal (al een beetje) spreekt en wil blijven oefenen is welkom! In Bibliotheek Eersel start op 3 oktober Café Français en op 12 oktober Deutsches Café. In Bibliotheek Bladel start vanaf maandag 8 oktober Café Español.

img

Activiteiten voor volwassenen

Bibliotheek Bladel
Lezing Antrozoölogie van Lonneke Schuurmans - Donderdag 4 oktober - 20:00 uur.
Hoe komt het toch dat dieren zo’n grote rol kunnen spelen in ons leven? Ontdek het op dierendag.

Bibliotheek Eersel
Lezing Consuminderen - Woensdag 10 - 19:30 uur.
Karin van Bracht, deelt haal ervaringen met consuminderen op de Dag van de Duurzaamheid.
Verhalenlunch - Zaterdag 6 oktober om 11:30 uur.
Onder het genot van een lekkere lunch vertelt een lokale auteur over zijn of haar boek en passie.
Lezing Af van Afval - Donderdag 18 oktober om 19:30 uur.
Liesbet Van Gompel geeft praktische tips om zelf bij te dragen aan een schonere wereld.

Bibliotheek Maarheeze
Lezing Nellie Lenssen: Fietsen naar de Noordkaap - Woensdag 10 oktober om 19:30 uur.
Ga mee op reis naar de Noordkaap en kom kijken en luisteren naar een bijzonder reisverslag.

Bibliotheek Oirschot
Interactieve lezing: hoogsensitief, hoe fijn is dat? - Dinsdag 2 oktober om 20:00 uur.
Karin Verkooijen, Sensi-therapeute, verduidelijkt wat er bij hooggevoeligheid komt kijken.
Jacques van de Ven: Oirschotse volksverhalen en andere vertelsels - Donderdag 4 oktober om 19:30 uur.
Rasverteller Jacques van de Ven draagt voor uit zijn nieuwe bundel: een geschreven monumentje.

Bibliotheek Valkenswaard
Interactieve lezing Brigitte van Beek: De kracht van gedachten - Dinsdag 23 oktober om 20:00 uur.
Ervaar hoe jouw gedachten je kunnen helpen om te gaan doen wat je altijd al wilde doen!

img

Nieuwe aanwinsten

René van Rijckevorsel; Zwanenbroeders (thriller)
Tracy Rees; Mijn zomers aan zee (familieroman)
Sarah Ladd; De weversdochter van Amberdale (historische en romantische roman)
Ángeles Doñate; Brieven voor Sara (roman)
Anna Enquist; Want de avond (psychologische roman)
James Comey; Loyaliteit, waarheid, leugens en leiderschap (autobiografie)
Rolf Dobelli; De kunst van het verstandige doen: 52 dwalingen die je beter aan anderen kunt overlaten (columns over het menselijk handelen)
Elena de Ru en Elane Laze; Dementie: onze zorg (dementie)
Mythische fietstochten in de wereld, verken de meest indrukwekkende fietsroutes op onze planeet (fietstochten)
Jamie Oliver; Jamie kookt Italië (de Italiaanse keuken)
Jusqu'à la garde (DVD)

.

woensdag, 26 september 2018 17:13

Cranendonck Actueel week 39

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Poelsnip 42, Budel-Schoot: Voor het bouwen van een carport.

Molenstraat 33, Budel: Voor het kappen van een boom.

Nieuwedijk 7b, Budel: Voor de uitbreiding van een zorgfunctie.

Dr. Ant. Mathijsenstraat 36, Budel: Voor het wijzigen van het gebruik van de bestemming.

Verlening beslistermijn

Keunenhoek 16, Budel: Voor het plaatsen van een woonunit.

Het Laar 20, Maarheeze: Voor het bouwen van opslagruimte.

Blake Beemd 14, Soerendonk: Voor het bouwen van een loods.

Besluit aanvraag buiten behandeling

Randweg-Oost 26, Budel: Voor het bouwen van een loods.

Sloopmelding

Meemortel 9c, Budel: Asbestsanering

Bergakkers 14a, Budel: Asbestsanering en het aanpassen van het dak.

Nieuwstraat 55, Budel: Asbestsanering en het slopen van bouwwerken.

Dr. Ant. Mathijsenstraat 21, Budel: Voor het slopen van woonhuizen.

Wet Milieubeheer - melding

Bergsestraat 17, Gastel: Voor het oprichten van een biomassaketel/houtkachel.

Roerdomp 2, Soerendonk: Voor het wijzigen van het aantal te houden dieren en diercategorie.

Den Engelsman 8, Maarheeze: Voor het uitbreiden van de inrichting.

Rondven 47, Maarheeze: Voor het oprichten van een bedrijf.

 
   

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ ter inzage.

Vanaf 27 september 2018 kunt u gedurende zes weken de ontwerpbestemmingplannen ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPPC8002-ONT1). Ook ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomsten liggen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ is een vervolg op het genomen voorbereidingsbesluit van 17 oktober 2017. Het bestemmingsplan sluit supermarkten specifiek uit in de kern Budel. Tevens wordt voor de bestemmingsplan van Budel en Maarheeze een actuele parkeerregeling toegevoegd.

Zienswijze
Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingplannen? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op
www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

 

Vooruitblik input brainstormsessie ‘Werkplaatsen van de toekomst’

In het voorjaar van 2018 vonden de eerste bijeenkomsten plaats om in Cranendonck te komen tot werkplaatsen van de toekomst. Vanuit de thema’s veiligheid, huisvesting & bereikbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid gaven ondernemers belangrijke input. De input voor de bedrijventerreinen gaan we via workshops, samen met ondernemers en experts, uitwerken in concrete ruimtelijke acties.

Wil je graag deelnemen aan deze workshops? Of ben je benieuwd naar de opgehaalde input tot dusver? Meer informatie vind je op www.cranendonck.nl/ondernemers (onder het kopje ‘Werkplaatsen van de toekomst’).

 

Inspirerende bijeenkomst Business Roadmaps: Werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf
Op dinsdag 18 september organiseerde de gemeente Cranendonck in samenwerking met Keyport een interactieve bijeenkomst, waarin Cranendonckse ondernemers werden geprikkeld om na te denken over hun strategie voor de komende 10 jaar!

Vragen als ‘wie is je klant en wat speelt er in hun hoofd’, ‘welke waarde lever je’, ‘wat doe je uitgedrukt in 5 woorden en wat is je strategie in 1 zin’ kwamen aan bod. Met behulp van 3 modellen werden ondernemers geïnspireerd om hun start- of groeiambities structuur te geven en aan een roadmap te gaan werken voor de toekomst.

De bijeenkomst werd afgesloten met de mogelijkheid om vervolg te geven aan deze bijeenkomst en dieper in te gaan op ieders business roadmap zowel individueel als in groepsverband.

Mocht je vragen/ideeën hebben of interesse in een vervolg dan kan je dat doorgeven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Uitnodiging bijeenkomst sport- en beweegvisie op dinsdag 9 oktober

In de afgelopen periode is door verenigingen, aanbieders van sport en bewegen, onderwijs en gemeente een startnotitie sport en bewegen opgesteld. Deze startnotitie is op 3 juli door de gemeenteraad vastgesteld.

Nu de meeste vakanties zijn afgelopen, is het tijd om de startnotitie verder uit te werken tot de uiteindelijke nieuwe sport- en beweegvisie. Dit willen we samen met jullie (sportverenigingen, -aanbieders en onderwijs) doen. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Bijeenkomst Sport- en beweegvisie

Datum: dinsdag 9 oktober

Locatie: Smeltkroes Maarheeze

Tijd: 19.30 uur

Meer informatie

Kijk voor de agenda van de bijeenkomst of achtergrondinformatie over de totstandkoming van de sport- en beweegvisie op: https://www.cranendonck.nl/inwoners/sport-en-beweegvisie_44486/.

Vragen en aanmelden

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij Joyce van de Broek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met 14 0495.

 

Gemeenteraadsvergadering op 2 oktober a.s.

Op 2 oktober 2018 vindt er om 20.30 uur een raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Budel.

De agenda is te raadplegen is:www.cranendonck.nl/raadsinformatie

De vergadering is live te volgen via: www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

  1. Opening
  2. Toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
  3. Openbaarmaking voordracht Burgemeesterskandidaten
  4. Sluiting

donderdag, 20 september 2018 09:30

Nieuwsbrief Gemeente Cranendonck week 38

Written by

 

Het laatste nieuws van gemeente Cranendonck!

 

Hallo,

38


Fijn dat je de nieuwsbrief van de gemeente Cranendonck wilt ontvangen. Zo blijf je wekelijks op de hoogte van het het laatste nieuws van de gemeente, bekendmakingen, wegwerkzaamheden en uitnodigingen voor informatie- en inspraakbijeenkomsten. Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten!

  

 

 

Dag van het jonge kind


Kom woensdag 26 september naar de Bibliotheek in Budel voor de Dag van het jonge kind! Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er voor jonge kinderen uit de gemeente Cranendonck en hun ouders/verzorgers van alles te beleven. 

Benieuwd naar het programma met activiteiten voor deze dag? Lees dan snel verder!

 

 

Geslaagde Jeugd-en-Politiek-dag op het gemeentehuis


Op dinsdagavond 18 september was de raadzaal in het gemeentehuis goed gevuld tijdens de jongerenraadsvergadering op de jaarlijkse Jeugd-en-Politiek-Dag. Leerlingen van het BRAVO! College werkten de hele dag aan het thema duurzaamheid. Met veel enthousiasme richtten ze hun eigen partij op en 's avonds mochten ze hun eigen project verdedigen. Met een kleine meerderheid wonnen de leerlingen van partij Duurzaam Cranendonck met hun duurzame jongerenontmoetingsplaats in het Boudriepark in Budel. 

 

 

Gewijzigde openingstijden


Op vrijdag 21 september is het gemeentehuis gesloten vanwege het jaarlijkse personeelsuitje. Voor aangifte van geboorte of overlijden kunt u die dag terecht bij de burgelijke stand telefoon tussen 10.00 en 11.00 uur. Het nummer is vanaf donderdag te vinden op de website: www.cranendonck.nl.


 

 

Thema-avond Puberbrein


Leer alles over de werking van het puberbrein tijdens een gratis lezing van Aletta Smits op maandag 1 oktober van 20.00 (inloop vanaf 19.30 uur) tot 22.00 uur in de Smeltkroes in Maarheeze. 

Meer informatie en aanmelden voor deze lezing? Lees verder!


 

 

Gastles zwerfafval


De kinderen van groep 6 van basisschool de Triolier in Budel hebben maandag 10 september meer dan 500 stuks zwerfafval opgeruimt in de omgeving van hun school. De gastlessen rondom zwerfafval maken deel uit van het plan van aanpak van de gemeente Cranendonck om zwerfafval onder de aandacht te brengen. 

Meer informatie over deze actie? Lees snel verder!

 

 

Raadsvergadering op 25 september 2018


Op dinsdag 25 september vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. 

Benieuwd naar de agenda en de bestemmingsplannen? Lees dan verder!

 

 

Sjors Sportief & Sjors Creatief breken alle records!


De populariteit van "Sjors" stijgt naar ongekende hoogtes. Voor het 6e jaar op rij werd het inschrijfrecord verpulverd. Het sport- & cultuurstimuleringsproject 'Sjors Sporief & Sjors Creatief' in de gemeente Cranendonck kende een vliegende start. Vanaf de kick-off op 5 september stond de teller na één dag al op ruim 150 inschrijvingen. Wat een ongekend succes! Inschrijven is nog het hele schooljaar door mogelijk. 

Meer informatie over Sjors en inschrijven? Lees dan snel verder!


 

 

Succesvolle anti-wildcross actie in buitengebied Cranendonck


Op zaterdag 8 september is er een actie tegen wildcrossen in stiltegebieden gehouden in de bossen en grensstreek rondom de gemeente Cranendonck. Deze actie is bedoeld om het crossen in natuurgebieden te stoppen en is georganiseerd door SSiB, Politie en BOA's van terreineigenaren en gemeenten. 

Meer weten over deze succesvolle actie en het Samen Sterk in Brabant (SSiB) programma? Lees dan verder.


 

 

Aanvraag vergunning 3 windturbines in Overpelt en Neerpelt (België)


In het kader van het verdag van Espoo stelt de gemeente u op de hoogte van de aanvrag van Storm 37 voor het verkrijgeven van een omgevingsvergunning voor het project 'bouwen en exploiteren van 3 windturbines' op de kadatrale percelen van en in Overpelt en Neerpelt in de buurt van de Jachtweg z/n.

De windturbines zijn gelegen in België op circa 2 kilometer van de Nederlandse grens. Mocht u meer informatie willen over dit initiatief of de bijbehorende stukken in willen zien dan kunt u tot 1 oktober 2018 contact opnemen met gemeente Cranendonck, mevrouw S. Herzberg (14 0495). 

 

 

Wegwerkzaamheden Grensweg en Gravenkasteel in Gastel


Vanaf maandag 24 september vinder er werkzaamheden plaats nabij de Grensweg het en Gravenkasteel in Gastel. 

In goed overleg met de bewoners van het Gravenkasteel en de Grensweg hebben we een plan opgesteld ten behoeve van de verkeerssituatie aan deze twee straten. Tijdens enkele bewonersavonden zijn de knelpunten besproken en zijn we gezamenlijk tot oplossingen gekomen. 

Meer weten over de werkzaamheden? Lees dan verder.


 

 

     
 

 
 

Gemeente Cranendonck

Contact opnemen met de gemeente?

 

donderdag, 06 september 2018 09:48

Nieuwsbrief Gemeente Cranendonck week 36

Written by

 

 

36


Hierbij de nieuwsbrief van de gemeente Cranendoncken. Zo blijf je wekelijks op de hoogte van het het laatste nieuws van de gemeente, bekendmakingen, wegwerkzaamheden en uitnodigingen voor informatie- en inspraakbijeenkomsten.  

  

 

 

Nieuwsbrief vernieuwd!


Dit is het eerste exemplaar van de vernieuwde nieuwsbrief. Er verandert niks aan de inhoud, alleen de lay-out heeft een frisse overzichtelijke uitstraling gekregen.  

 

 

Jeugd en Politiek dag 18 september


In samenwerking met de gemeente Cranendonck en het BRAVO! College Cranendonck organiseert Jongerenwerk Cranendonck op dinsdag 18 september speciaal voor jongeren van 3 Mavo de ‘Jeugd en Politiek’-dag. Tijdens deze dag leren jongeren hoe de lokale politiek in elkaar zit en gaan ze aan de slag met het thema ‘duurzaamheid’.

In de avond is er een jongerenraadsvergadering.

 

 

Agenda commissievergadering 11 september


Op dinsdag 11 september vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

Bekijk de agenda en uitnodiging. Of geef je op om mee te praten tijdens de commissievergadering.


 

 

Informatiebijeenkomst Vrijwilligersverzekering


Op maandag 17 september van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de Vrijwilligerscentrale Cranendonck (onderdeel van Cordaad Welzijn) een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering in de Raadszaal van de gemeente Cranendonck. 


 

 

Gemeentelijke gids geen uitgave van gemeente


Recent is door FMR producties/Lokaal Totaal een gemeentelijke informatiegids uitgegeven. Dit is géén uitgave van gemeente Cranendonck. De gemeente is niet verantwoordelijk voor inhoud en juistheid van de informatie in deze gids. Alle (actuele) informatie over de gemeente is te vinden op www.cranendonck.nl, de belangrijkste contactgegevens staan wekelijks op deze gemeentepagina.

 

 

VrijwilligersVerwenMenu 2018


Ter waardering van de inzet van alle vrijwilligers in de Gemeente Cranendonck wordt het VrijwilligersVerwenMenu aangeboden door de Vrijwilligerscentrale Cranendonck, onderdeel van Cordaad Welzijn. Vrijwilligers kunnen individueel een keuze maken uit drie mogelijkheden. De uitdeelmomenten vinden dit jaar plaats op 10 t/m 12 september.


 

 

Koning der Koningen op 9 september 2018


Op zondag 9 september 2018 staat het jaarlijkse evenement Koning der Koningen weer op het programma. Schutterskoningen en koningsparen van schutterijen uit Noord-Brabant, Limburg en Belgisch Limburg komen in vol ornaat samen bij het Schepenhuis in Budel. Burgemeester Henri de Wijkerslooth is hierbij aanwezig.


 

 

     
 

 
 

Gemeente Cranendonck

Contact opnemen met de gemeente?

 

woensdag, 29 augustus 2018 11:48

Cranendonck Actueel week 35

Written by

Hierbij de Cranendonck Actueel van week 35.

Wegwerkzaamheden en afzettingen

Lees het volledige artikel

Bekendmakingen
Lees het volledige artikel

Workshop business Roadmaps 18-9 29-08-2018

Met een gedegen strategie sta je als ondernemer steviger in je schoenen en ga je de uitdagingen van de toekomst aan! Dat kan al in 3-A4tjes.

Lees het volledige artikel

Uw reclame uiting op de rotonde in Budel? 29-08-2018

Wilt u meer naamsbekendheid binnen de gemeente Cranendonck? De gemeente Cranendonck is op zoek naar een lokale ondernemer die de rotonde aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat/ Burgemeester van Houtstraat wil inrichten en onderhouden.

Lees het volledige artikel

Succesvolle bijeenkomst Koopstromenonderzoek 27-08-2018

Op woensdag 22 augustus organiseerde de gemeente Cranendonck een interactieve bijeenkomst, waarin de Cranendonckse ondernemers werden meegenomen in de uitkomsten van het koopstromenonderzoek. Wethouder Frans Kuppens trapte de avond af en ongeveer twintig partijen waren aanwezig. Het koopstromenonderzoek laat positieve ontwikkelingen zien. Cranendonck doet het goed ten opzichte van de andere gemeenten in de regio. De binding van de eigen inwoner is hoog en dit is belangrijk om vast te houden. Cranendonck heeft voornamelijk een lokaal verzorgende functie.

Lees het volledige artikel

Digitale nieuwsbrief gemeente vernieuwd 29-08-2018

Gemeente Cranendonck stuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief rond met daarin het laatste nieuws uit de gemeente. Vanaf volgende week ziet deze nieuwsbrief er iets anders uit. De vernieuwde nieuwsbrief is niet alleen mooier maar bovendien een stuk overzichtelijker.

Lees het volledige artikel

Dag van het jonge kind 26 september 29-08-2018

Kom woensdag 26 september naar de Bibliotheek in Budel voor de Dag van het jonge kind! Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er voor jonge kinderen uit de gemeente Cranendonck en hun ouders/verzorgers van alles te beleven. In het kader van de Week van de opvoeding hebben verschillende organisaties, die direct betrokken zijn bij de opvoeding, scholing en opvang van dreumes, peuters en kleuters, een afwisselend en actief programma samengesteld op de Dag van het jonge kind.

Lees het volledige artikel

Samen tegen laaggeletterdheid: opening DigiTaalhuis Budel 24-08-2018

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, en ook in Cranendonck is het een belangrijk thema. Daarom opent 6 september het DigiTaalhuis in Budel. Het DigiTaalhuis is ontstaan uit een samenwerking tussen Bibliotheek De Kempen, gemeente Cranendonck, Stichting Lezen & Schrijven, Cordaad Welzijn en het Stercollege. 

Lees het volledige artikel

Jaarverslag van de adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 22-08-2018

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben een gezamenlijke commissie voor het behandelen van bezwaarschriften. Deze bezwarencommissie adviseert de drie gemeentebesturen over de beslissing op een bezwaarschrift. Die bezwaarschriften kunnen gaan over algemene zaken zoals bouw, ruimtelijke ordening, milieu, APV, horeca, subsidies en verkeersbesluiten én over zaken in het sociaal domein, bijvoorbeeld over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast over personele aangelegenheden. Elk jaar brengt de bezwarencommissie een verslag uit met het aantal behandelde bezwaarschriften, de uitkomst van de bezwaarschiftenbehandeling en aanbevelingen.

Lees het volledige artikel

Subsidie Ondernemerskracht: Toekenning aan de banen- en stagemarkt Cranendonck werkt! 22-08-2018

Gemeente Cranendonck heeft via de subsidieregeling Ondernemerskracht een subsidie toegekend voor de banen- en stagemarkt Cranendonck werkt!. 

Lees het volledige artikel

woensdag, 22 augustus 2018 11:30

Cranendonck Actueel week 34

Written by

Bekendmakingen

Verleend

Geuzendijk 74, Budel. Bouwen van een hoofdgebouw (zijnde afhaalmagazijn) en overkapping.

Sloopmelding

Bergbosweg 26, Budel. Asbestsanering

Hugten 12, Maarheeze. Asbestsanering

Heuvel 11, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

In verband met de kermis in Budel is het gemeentehuis op 27, 28 en 29 augustus geopend tot 12.30 uur.

Concept verkeersbe­sluit parkeerverbod

’t Winkel 17-19 in Soerendonk

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om aan ’t Winkel te Soerendonk tussen huisnummer 17 en 19 een parkeerverbod in te stellen aan de oneven zijde (ref.nr. 856959). De stukken liggen vanaf 23 augustus voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cra­nendonck.

30km zone gedeelte Stationsstraat en Moonslaan Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2018 besloten tot het instellen van een 30km/h gebied voor een gedeelte van de Stationsstraat en Moonslaan in Maarheeze (ref.nr. 764244). Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

Invalideparkeerplaats

Violierstraat in Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2018 besloten tot het instellen van een invalideparkeerplaats aan de Violierstraat 17 in Maarheeze (ref.nr. 825464). Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn:

Bestemmingsplan Goorstraat 12-16 in Soerendonk

Het realiseren van 6 levensloopbestendige woningen.

Parapluplan Verlegging gasleiding – Airpark in Budel

Het verleggen van een gasleiding om ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk te maken.

Procedure

Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van de ontwerpbestemmingsplannen. De kennisgevingen van de terinzageleggingen hiervan worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

Subsidie Ondernemerskracht: Toekenning aan de banen-en stagemarkt Cranendonck werkt!

Gemeente Cranendonck heeft via de subsidieregeling Ondernemerskracht een subsidie toegekend voor de banen- en stagemarkt Cranendonck werkt!. Cranendonck werkt! is een platform waar bedrijven en talenten elkaar vinden. De stage- en banenmarkt is er voor studenten en werkzoekenden. Het college kent een subsidie van € 4.000,- toe. Hiermee onderschrijft de gemeente het belang van de verbinding die een dergelijke markt tussen lokale bedrijven en werkzoekenden legt. De subsidieregeling Ondernemerskracht is er voor ondernemers die verbinding zoeken met andere bedrijven of organisaties.

Meer informatie

Wilt u als organisatie of ondernemer ook in aanmerking komen voor deze subsidie?

Kijk dan voor de voorwaarden en inschrijving op www.cranendonck.nl en zoek op ‘ondernemerskracht’. Meer informatie over de banen- en stagemarkt Cranendonck werkt!?

Bezoek dan www.cranendonckwerkt.nl

Werkzaamheden Kluisweg en Asbroekweg

Vanaf maandag 27 augustus 2018 worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Kluisweg in Gastel. Het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Gastel en de waterloop Strijper - Aa. Vanaf dinsdag 28 augustus worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Asbroekweg in Budel. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer 2 weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met bebordingen geregeld.


Budel Kermis

Van zaterdag 25 augustus t/m woensdag 29 augustus is er weer kermis in Budel. De kermis wordt officieel geopend door wethouder Marcel Lemmen op zaterdagavond 25 augustus om 19.00 uur bij de Hernieuwde Levenskracht. Er staan meer dan 30 attracties opgesteld in het centrum van Budel centrum en de horeca zorgt voor muziek en gezellige terrasjes.

Weekblad De Grenskoerier brengt op woensdag 22 augustus de enige echte kermiskrant uit met daarin interviews, verhalen, promotionele activiteiten en meer. Dit jaar zijn er twee nieuwe attracties op de kermis in Budel: De spectaculaire attractie “de Flipper” van de familie Hoefnagels en de “Mad-Mill” van Dirk de Vries.

Aanpassingen in verband met de kermis

1. Wegafsluiting

Vanwege de opbouwwerkzaamheden van de kermisattracties worden de wegen in het centrum van Budel vanaf woensdag 22 augustus om 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

2. Weekmarkt (VERVALLEN)

De weekmarkt van Budel komt op kermismaandag te vervallen.

3. Bushalte

Tijdens de kermisperiode komt de bushalte aan de Deken van Baarsstraat in Budel te vervallen van woensdag 22 augustus t/m woensdag 29 augustus.

4. Glasbakken

De glasbakken op het terrein naast de fietsenstalling van het gemeentehuis aan het Capucijnerplein worden tijdelijk verplaatst naar de hoek, zijde Burgemeester Remmenstraat van het gemeentehuis.

5. Afvalinzameling

Op donderdag 23 en 30 augustus worden vanaf ongeveer 07.30 uur op het Capucijnerplein en de Markt in Budel de afvalcontainers van de bewoners geleegd door de afvalophaler Renewi. In verband met de op- en afbouw van de kermis worden de bewoners aan het kermis terrein verzocht de afvalcontainers te plaatsen nabij de wegafzetting(en) van bovengenoemde straten en dus ditmaal niet voor hun pand.

woensdag, 15 augustus 2018 16:10

Cranendonck Actueel week 33

Written by

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Zicht 1, Maarheeze: Bouwen carport.

Verleend

Randweg-Zuid ong. Budel: Bouwen loods/kantoor.

Dorpsstraat 15, Budel: Kandelaberen van twee lindebomen.

Fibula ong. Soerendonk: Bouwen woonhuis.

Sloopmelding

Bergbosweg 11a, Budel: Asbestsanering.

Sint Eloystraat 2a, Budel-Dorplein: Asbestsanering.

Wet Milieubeheer - melding

Grensweg 49, Budel: Stoppen met het houden van vee en aanvoer van drijfmest.

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Rijksweg 5 in Budel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat met ingang van donderdag 16 augustus 2018 gedurende zes weken een omgevingsvergunning met een verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken ter inzag ligt voor het bouwen van een stal, gelegen op het perceel Rijksweg 5 in Budel, Sectie K, nummer 931.

Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan volgens de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als tijdens de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan
Budel-Schoot en Gastel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 3 juli 2018 vastgesteld. De plannen zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBSG8001-VAS1).

Het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de beide kernen van de gemeente Cranendonck.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van de bestemmingsplannen kunnen belanghebbenden vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1.       Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht.

2.       Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

3.       Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

De vastgestelde bestemmingsplannen treden na afloop van de beroepstermijn in werking.

In werking treding

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

                                                                                                                             

Kermis Budel 2018

Van zaterdag 25 augustus t/m woensdag 29 augustus is er weer kermis in Budel. De kermis wordt officieel geopend door wethouder Marcel Lemmen op zaterdag 25 augustus om 19.00 uur bij de Hernieuwde Levenskracht. Er staan meer dan 30 attracties opgesteld in het centrum van Budel centrum en de horeca zorgt voor muziek en gezellige terrasjes. Weekblad De Grenskoerier brengt op woensdag 22 augustus de enige echte kermiskrant uit met daarin interviews, verhalen, promotionele activiteiten en meer.

Aanpassingen in verband met de kermis

1. Wegafsluiting

Vanwege de opbouwwerkzaamheden van de kermisattracties worden de wegen in het centrum van Budel vanaf woensdag 22 augustus om 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

2. Weekmarkt (VERVALLEN)

De weekmarkt van Budel komt op kermismaandag te vervallen.

3. Bushalte

Tijdens de kermisperiode komt de bushalte aan de Deken van Baarsstraat in Budel te vervallen van woensdag 22 augustus t/m woensdag 29 augustus.

4. Glasbakken

De glasbakken op het terrein naast de fietsenstalling van het gemeentehuis aan het Capucijnerplein worden tijdelijk verplaatst naar de hoek, zijde Burgemeester Remmenstraat van het gemeentehuis. 

5. Afvalinzameling

Op donderdag 23 en 30 augustus worden vanaf ongeveer 07.30 uur op het Capucijnerplein en de Markt in Budel de afvalcontainers van de bewoners geleegd door de afvalophaler Renewi.

In verband met de op- en afbouw van de kermis worden de bewoners aan het kermisterrein verzocht de afvalcontainers te plaatsen nabij de wegafzetting(en) van bovengenoemde straten en dus ditmaal niet voor hun pand.

Inloopavond havenontwikkeling Budel-Dorplein

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Haven de Kempen? De gemeente organiseert, in samenspraak, met dorpsraad Dorplein Uniek, een inloopavond. Tijdens deze inloopavond krijgt u de mogelijkheid om uw vragen rondom de ontwikkeling van de haven in Budel-Dorplein-Weert te stellen aan professionals. We gaan graag met u in gesprek!

Waar: De Schakel, Sint Barbaraweg 1, 6024 AR Budel-Dorplein

Wanneer: 20 augustus 2018

Hoe laat: U kunt binnenlopen tussen 19:30 en 21:30 uur

Pagina 1 van 13