nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
pvangansewinkel

pvangansewinkel

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een waardevol overleg was het gisterenavond, donderdag 5 november. Buurtpreventiegroep Cranendonck, de gemeente en politie bespraken samen het initiatief van inwoners om in heel Cranendonck rond te lopen met als doel anderen te attenderen op onveilige situaties in hun eigen woonomgeving. Hierbij valt te denken aan ladders in de voortuin, laptops achterlaten in de auto en een donker huis bij afwezigheid. Buurtpreventiegroep als ogen en oren in de gemeenschap waarbij samengewerkt wordt met politie en gemeente.

Voorlichten, signaleren en melden

Aanvankelijk was er wat verwarring ontstaan tussen de Buurtpreventiegroep en de gemeente. Onduidelijkheid over het initiatief en de vrees voor de oprichting van een knokploeg maakten dat de gemeente terughoudend was. Gelukkig konden de coördinatoren van de preventiegroep duidelijkheid bieden over de inhoud en het doel van het initiatief. Mede-initiatiefnemer Harm van Leuken: “Vanuit buurtpreventie zijn we positief gestemd over het gesprek dat we met gemeente, politie en ketenpartners hebben kunnen voeren. We kijken tevreden uit naar een prettige samenwerking met de gemeente en zijn blij dat zij ons willen ondersteunen. Wij gaan er gezamenlijk aan werken om de Cranendonckse wijken veilig en leefbaar te krijgen.”

Samen staan we sterker
Burgemeester Roland van Kessel is ook positief over het verloop en de uitkomst van het gesprek: “ Ik ben blij dat inwoners betrokken zijn bij de veiligheid in hun eigen wijk. We hebben samen met de politie  goede afspraken kunnen maken met de initiatiefnemers van de buurtpreventiegroep Cranendonck. Zij gaan zich preventief inzetten in de hele gemeente om het gevoel van onveiligheid mee te helpen verminderen. Of het nou gaat om vuurwerk, drugsoverlast, rondhangende jeugd, vandalisme of overlast van asielzoekers. De buurtpreventiegroep zal mensen wijzen op onveilige situaties en melden bij de politie als ze opvallende zaken zien. Door de handen ineen te slaan, staan we sterker in de aanpak van overlast en criminaliteit.

Afspraken

Samen zijn er afspraken gemaakt voor het vervolg. Zo komen de gemeente en de buurtpreventiegroep regelmatig bij elkaar en kijkt de gemeente of zij middelen beschikbaar kan stellen om de buurtpreventiegroep te ondersteunen.

vrijdag 06 november 2020 07:11

Cranendonck Actueel - week 45

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dorpsakkers ong., Soerendonk: bouwen van woning

Eikenlaan 207, Budel-Dorplein: volière aanbouwen

Poelderstraat 4a, Budel: bouwen van vier kleedlokalen

Ingetrokken aanvragen

Jeroen Boschlaan 4, Budel: gewijzigd uitvoeren van eerder gekregen omgevingsvergunning

Verleende vergunningen

Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwing van kantoor

Zitterd ong., Soerendonk: plaatsen van tijdelijke woonunit en aanleggen van oprit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Bewonersavond en enquête Duurzame Warmte in uw woning

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we deze overstap, zodat we in 2050 geen CO² meer uitstoten.

Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.

Online bewonersavond

Wilt u meer weten over wat aardgasvrije oplossingen zijn, de keuzes die we moeten gaan maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de eerste online bewonersavond op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vult u de enquête in?

Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de Transitievisie Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Deze enquête is vanaf maandag 9 november te vinden op

www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

 

Raadsvergaderingen 9 en 10 november 2020

Op 9 en 10 november vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. In verband met de begroting is de vergadering verdeeld over twee avonden. Deze vergaderingen starten allebei om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel.

Live volgen

In verband met de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. U kunt de vergaderingen live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Voorlopige agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

De bestemmingsplannen kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

1

Opening / trekking van het stemmingnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september 2020 en van de commissievergaderingen van 27 oktober en 3 november 2020

4

Raadsvoorstel: Vaststelling van de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 – 2024 van de gemeente Cranendonck

Portefeuille F. Kuppens

Tijdens de begrotingsvergadering in 1e termijn op maandag 9 november (aanvang 19.30 uur) krijgen alle fracties de gelegenheid om hun Algemene Beschouwingen op de begroting te houden.

Aansluitend daarop is er ruimte om in te gaan op de thema’s die eerder zijn benoemd tijdens de vergadering van de adviescommissies en om amendementen en moties in te dienen.

In het tweede deel van deze vergadering komt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2021 en de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021 en de daarbij behorende tarieventabel 2021 aan de orde.

Aan het begin van de begrotingsvergadering in 2e termijn op dinsdag 10 november (aanvang 19.30 uur) krijgen fracties eerst de gelegenheid om de eerder ingediende amendementen en moties gewijzigd in te dienen.

Vervolgens krijgt het college de gelegenheid te reageren op de Algemene Beschouwingen en de ingediende amendementen en moties.

Daarna volgt het debat met de fracties en de besluitvorming over de programmabegroting 2021.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2021-2025

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021 en de daarbij behorende tarieventabel 2021

Portefeuille F. Kuppens

7

Sluiting

 

Rectificatie publicatie ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’

In de aankondiging van het ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ van week 43, stond zowel op de website als in de krant de tekst ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ genoemd. Dit hoort vanzelfsprekend het ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ te zijn.  Op de website is de tekst aangepast. U kunt zich aanmelden voor het online spreekuur op 10 november 2020 vanaf 16.30 via de behandelend ambtenaar Sandu Niessen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Willem II Straat in Budel. De stukken zijn vanaf 30 oktober 2020 voor zes weken in te zien op de website van de gemeente Cranendonck. Meer informatie vindt u op www.cranendonck.nl. U kunt de stukken ook inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat van dinsdag 2 november 2020 tot en met dinsdag 14 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer

NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1.

Een analoog exemplaar is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ met het bijbehorende collegebesluit is vanaf 12 november 2020 6 weken in te zien via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1. Het plan ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

Opnieuw ter inzage

Op 17 augustus 2020 hebben wij eenzelfde publicatie in de Staatscourant gezet. Op dat moment ondervonden wij technische problemen met het publiceren van ruimtelijke plannen. Daardoor moet het plan met bijbehorende stukken opnieuw ter inzage worden gelegd.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied.

Wijziging

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de regels:

  • Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de bodem schoon is verklaard.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  • Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

A.s. zaterdag 14 november zal De Poort van Brabant weer het oud papier in Maarheeze ophalen. Wij verzoeken u het papier vóór 08.00 uur op het trottoir te plaatsen. Wij vragen u vriendelijk het oud papier handzaam aan te bieden in dozen, dan wel gebundeld met touw om te voorkomen dat het over straat kan waaien. Let er s.v.p. op dat de dozen/bundels nog goed te tillen zijn. Voor de veiligheid van de vrijwilligers willen wij u dringend verzoeken om het papier aan 1 kant van de straat te zetten, waar u ook de afval- en groencontainer plaatst. Papier in plastic zakken of in een container wordt niet meegenomen. 

Leden en bestuur danken u alvast voor uw medewerking.

Muziekvereniging De Poort van Brabant

Afgelopen middag, 4 november 2020, hebben politie, COA en gemeente op het azc in Cranendonck een controle gedaan om als gestolen gerapporteerde fietsen op te sporen. Aanleiding hiervoor is het feit dat er in Cranendonck de afgelopen weken enkele fietsen gestolen zijn waarvan ook aangifte is gedaan. Gedupeerden gaven het signaal af dat de dieven afkomstig zijn van het azc. In nauwe samenwerking met het COA en de gemeente heeft de politie vanmiddag het azc bezocht. Resultaat Er zijn enkele fietsen gevonden waarvan is vastgesteld dat deze van diefstal afkomstig zijn. De politie doet nog nader onderzoek naar de herkomst van deze fietsen. Aangifte doen werkt De politie benadrukt hoe belangrijk het is om een fiets te registreren en aangifte te doen bij diefstal, ook bij een gestolen fiets. Het is ook achteraf mogelijk om nog aangifte te doen via de algemene site www.politie.nl. Daar zijn ook registratiekaarten te downloaden. Zowel politie, COA als gemeente roepen inwoners op om als zij verdacht gedrag en/of strafbare feiten zien dit vooral te melden bij de politie. 

Voor iedereen die onze voetbalclub vv Maarheeze een warm hart toedraagt. Zeker in deze moeilijke tijden van onschatbare waarde.

Voor het eerst in de geschiedenis doet vv Maarheeze mee aan de Grote Clubactie.

Het doel is om als jeugdafdeling een eigen bijdrage te leveren aan nieuwe trainingspakken voor de gehele jeugd.

De jeugd heeft zelf de afgelopen weken zijn uiterste best gedaan om loten te verkopen door langs de deuren te gaan, met succes.

Om het uiteindelijke doel te bereiken willen we nog 150 loten verkopen...

Loten kopen kan nog t/m 24 November.

Koop een lot (of meerdere) van de Grote Club Actie en maak kans op 100.000 euro belastingvrij.

Helpt U de kinderen door een lot te kopen voor slecht € 3,00 ?

Hartelijk dank voor uw support en ondersteuning.

https://clubactie.nl/lot/vv-maarheeze/437758

--

Met sportieve groeten,

Jeugdcoordinator v.v. Maarheeze

Ronny Pijnenburg

06-22980510

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VCM 10 jaar Heren 1

Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid omtrent de verwachtingen in het huidige Corona-gebeuren. Toch wil de feestcommissie “VCM 40 jaar” weer een stip op de horizon uitzetten. Ze hebben alvast een datum vastgelegd voor de reünie/ feestavond in de Smeltkroes: 13 maart 2021.

“Deze datum is een avond waar steeds meer naar uitgekeken wordt. Op deze datum zullen (oud)leden samen terugkijken naar volleybalervaringen en -anekdotes. Een avond gezellig en vrijuit met elkaar bijkletsen. Hoppen van de ene oud-bekende naar de andere. We hopen oprecht dat dit over enkele maanden wel weer kan en mag.”, aldus een nog immer positief feestcommissielid.

De commissie houdt nauwlettend in de gaten, wat de ontwikkelingen zijn. En hopelijk kunnen ze begin volgend jaar weer een hernieuwde oproep doen aan oud-leden voor hun aanmelding voor deze avond. Die berichtgeving gaat dan via mail, HAC weekblad, de VCM clubwebsite en via Maarheeze.nu.

Ken jij iemand die bij VCM gevolleyd heeft? Deel dit nieuws en wijs hem/ haar op de mogelijkheid om zich aan te melden voor het laatste nieuws omtrent deze reünie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Blijf voorzichtig en probeer toch te genieten!

Persbericht Cranendonck, 30 oktober 2020

Gemeente Cranendonck start grootschalige inkoopactie voor verduurzaming koopwoningen De gemeente Cranendonck wil woningeigenaren helpen energielasten te verlagen, het wooncomfort te verhogen en de CO2 uitstoot in de gemeente terug te dringen. Vanaf 2 november kunnen zij zich inschrijven voor een grote inkoopactie van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas en verwarmingsinstallaties. Door de inkoop op grote schaal zijn de prijzen scherp en de producten van hoogwaardige kwaliteit. Ook komt er 30% subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Gratis en vrijblijvend meedoen aan de inkoopactie kan tot 10 januari via winstuitjewoning.nl. Geen elektriciteitsrekening meer met zonnepanelen Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is zeer interessant en loont voor alle woningeigenaren. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Bovendien ontvangt iedereen 21% van de aanschafprijs terug van de Belastingdienst. Dankzij verbeterde techniek en lagere prijzen, ligt de terugverdientijd van zonnepanelen tussen de zes en acht jaar. Daarna profiteren woningeigenaren nog ruim 20 jaar van gratis groene stroom. Lagere energielasten met isolatie Vooral woningen die voor 1976 zijn gebouwd, zijn niet of slecht geïsoleerd. Dit gebrek aan isolatie kost de eigenaren van deze woningen onnodig veel energie. Spouwmuurisolatie levert veel op en kost relatief weinig. De terugverdientijd is tussen de drie en vijf jaar. Met vloerisolatie en isolatieglas besparen huiseigenaren op hun energierekening en maken zij hun huis een stuk comfortabeler. Een belangrijk onderdeel van de inkoopactie is de onafhankelijke adviseur die iedere woning controleert en woningeigenaren adviseert over het beste isolatietype. Gemiddeld 30% subsidie bij twee isolatiemaatregelen Huiseigenaren die twee of meer isolatiemaatregelen afnemen, kunnen van de Rijksoverheid eenmalig rond de 30% subsidie krijgen. Alle aangeboden isolatiemaatregelen binnen de inkoopactie voldoen aan de subsidie-eisen. Winst uit je woning verzorgt de subsidie-aanvraag volledig. Meer comfort en lagere lasten door goedkope verwarming Voor woningeigenaren met een redelijk tot goed geïsoleerd huis is de hybride warmtepomp een goede oplossing. Een hybride warmtepomp werkt samen met de cv-ketel door warmte uit de buitenlucht naar binnen te halen en daarmee uw huis te verwarmen. Dit leidt tot een stevige daling van het gasverbruik. Voor woningeigenaren die in een minder goed geïsoleerd huis wonen, is de hr-ketel een goede oplossing. Zodra het huis redelijk tot goed geïsoleerd is, kan een woningeigenaar ervoor kiezen de hybride warmtepomp te laten plaatsen om het gasverbruik verder te laten dalen. Ten opzichte van oude ketels met een laag rendement, kan de besparing van een hybride warmtepomp en een hr-ketel oplopen tot € 650,-. Daarnaast is het waterzijdig inregelen van een (bestaande) cv-ketel altijd verstandig. De meeste radiatoren in huizen zijn slecht afgesteld, waardoor veel meer gas wordt verbruikt dan nodig. Door de verwarmingsinstallatie samen met een grote groep woningeigenaren waterzijdig in te regelen, kunnen huiseigenaren snel en voordelig genieten van goedkopere en comfortabelere warmte. Een lagere energierekening zonder eigen geld Met de Energiebespaarlening kunnen woningeigenaren hun energierekening in één keer verregaand verlagen zonder eigen geld. Met de Energiebespaarlening is de rente aantrekkelijk. Vaak is de maandelijkse besparing op de energierekening hoger dan de maandelijkse aflossing die woningeigenaren betalen. Het leenbedrag ligt tussen € 2.500,- en € 25.000,- en heeft een looptijd tot 20 jaar. Aflossen kan op elk moment. Advies aan huis en uitvoering van klussen in tijden van Corona? Adviseurs, isolatiebedrijven en installatiebedrijven kunnen veilig doorwerken de komende periode. De adviseurs en uitvoerders houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. De onafhankelijke adviseur is voornamelijk buiten (voor de spouwmuur) en in de kruipruimte (voor de vloer) aan het werk. De adviseurs richten zich op de technische opnames en vermijden zoveel als mogelijk het contact met inwoners. Het plaatsen van zonnepanelen en spouwmuurisolatie vindt vrijwel volledig plaats vanaf de buitenkant van de woning. Vloerisolatie wordt aangebracht in de kruipruimte van een woning. De uitvoerder komt slechts minimaal in de woning. Overleg vindt buiten en op gepaste afstand plaats. Indien gewenst kunnen de klussen ook over enkele maanden worden uitgevoerd. Informatievideo online beschikbaar Na aanmelding voor de gezamenlijke inkoopactie, krijgen woningeigenaren toegang tot een online informatievideo. In deze video geven experts toelichting op de actie en de maatregelen die bewoners kunnen treffen. De video bevat eveneens de antwoorden op de meest gestelde vragen. Vragen en meedoen Bewoners met vragen kunnen bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op: 023 583 69 36. Vrijblijvend meedoen aan de actie van Winst uit je woning kan tot 10 januari via winstuitjewoning.nl.

vrijdag 30 oktober 2020 11:13

Cranendonck Actueel - week 44

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Heilig Hartpark, Budel-Dorplein: verplaatsen gedenkmonument naar het Heilig Hartpark

’t Zandblauwtje 13, Maarheeze: legaliseren van hekwerk van twee meter hoog aan de straatzijde van een hoekperceel

Schoordijk 5a, Budel: bouwen van woonhuis

Burg. Remmenstraat 42, Budel: aanbrengen van signing (logo) op de gevel aan de straatkant alsmede ter promotie van de Jongerencampus in Budel

Verleende vergunningen

Poelsnip ong., Budel-Schoot: nieuwbouw van woonhuis

Capucijnerplein 48, Budel: aanwezigheidsvergunning speelautomaten verleend aan Cafe De Capucijner

Dr. Ant. Mathijsenstraat 12, Budel: aanwezigheidsvergunning speelautomaten verleend aan Neeskens Horeca Exploitatie V.O.F.

Verlenging beslistermijn

Grootschoterweg 143-145, Budel-Schoot: realiseren van nieuwbouw en renovatie

Besluit aanvraag buiten behandeling

Herenstraat 27, Budel: plaatsen van dakkapel

Meemortel 26, Budel: omgevingsvergunning ten behoeve van stichting Verderest

Standplaatsvergunning verleend

Capucijnerplein, Budel: permanente dag-week-jaarplaats verleend voor Media Unig

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

GFT-afval tot einde van het jaar gratis inleveren

Het najaar is dé tijd om in de tuin aan de slag te gaan! Het volgende tuinafval mag in uw GFT-container: onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras, bladeren, snijbloemen en resten van (kamer)planten. Uiteraard kunt u de GFT-container ook gebruiken voor uw keukenafval. Schillen, rauwe of bereide etensresten, koffiefilters, botten en visgraten: het mag allemaal in de groene afvalcontainer. Grof tuinafval kunt u aanbieden op de Milieustraat.

GFT-container gratis aanbieden

Van 26 oktober tot en met 31 december 2020 kunt u de GFT-container gratis iedere week laten legen. Kijk op https://afvalkalender.cranendonck.nl/ of in de afval-app voor de actuele inzameldata.

Meer informatie

Meer weten over welke afvalstromen u gescheiden kunt inleveren en op welke manier u uw afval kunt aanbieden? Kijk op de afvalscheidingskaart, op https://afvalkalender.cranendonck.nl/ of in de afval-app.

 

Uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum adres                                                    datum van uitschrijving

Haoran Chen                     09-06-1987         Nieuwstraat 38 te Budel                              20-10-2020

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande persoon uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Uitgeschreven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geb. datum        adres                                                    datum van uitschrijving

Błażej Piskor                      19-06-1992         Floralaan 32 te Maarheeze         14-09-2020

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’

Vanaf 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’ inzien. Het plan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. (identificatienummer is NL.IMRO.1706.BPBDLBDO8004-VO01). U kunt ook zoeken op een adres in één van beide kernen.

Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor beide kernen Budel en Dorplein. Hierbij worden enkele kleine ontwikkelingen meegenomen. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan.

Voorontwerp
Het bestemmingsplan betreft een ‘voorontwerp’. Dat betekent dat het nog een concept is. Pas bij het ‘ontwerp’ start de juridische procedure officieel. Dit ontwerp bestemmingsplan volgt later. Wij adviseren u om u aan te melden bij de attenderingsservice van de overheid (
www.overheid.nl/attenderingsservice), zodat u automatisch alle berichten over uw buurt ontvangt.

Inspraakreacties
Op het voorontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een schriftelijke inspraakreactie regelt u eenvoudig online. Op onze gemeentelijke website vindt u de bestemmingplannen in procedure terug:
www.cranendonck.nl/bpprocedures. Het adres voor een schriftelijke reactie per post: College van B&W, behandelend ambtenaar V. Herzberg, Postbus 2090, 6020AB Budel.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar Viola Herzberg via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14 0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Maak een afspraak als u de papieren versie wilt inzien.

dinsdag 27 oktober 2020 17:02

Activiteiten in de bieb

Vooralsnog gaan onze activiteiten gewoon door! Helemaal Corona-proof natuurlijk. We ontvangen slechts een beperkt aantal bezoekers, zo zorgen we ervoor dat iedereen voldoende afstand kan houden. Wil je er bij zijn? Reserveer dan tijdig je ticket via de website.

 

Auteurs

 

Jan Brokken: De wereld rond in 80 minuten
KWcafé Eersel, Volksuniversiteit De Kempen en Bibliotheek De Kempen organiseren een culturele avond met auteur Jan Brokken. Jan Brokken is schrijver en een begenadigd spreker. Zijn meest recente werk Stedevaart, staat vanavond centraal. Mark van der Linden interviewt Brokken na diens presentatie. Een avond met humor, geschiedenis, politieke context, cultuur en muziek.
Woensdagavond 25 november in Theater de Muzenval, Eersel.

 

Martin Schuurmans: Mijn tao, een leven lang leren
Er is meer in het leven dan je waarneemt en ervaart. ‘Zo groeit kracht uit kwetsbaarheid’, is een les die Martin als leider van het Philips Natuurkundig laboratorium leerde en toepaste. Later schreef hij hierover het boek 'Mijn tao, een leven lang leren'. Leer Martin en zijn werk kennen tijdens deze bijeenkomst.
Woensdagavond 11 november in Bibliotheek Valkenswaard.

 

KennisMakers

 

Hanny Evers: interactieve workshop ‘Mama in Balans’
Bij Hanny sloeg de overgang van vrouw naar moeder in als een bom. Ze wil moeders in spé graag inspireren om je goed voor te bereiden op de komst van je kindje. 
Dinsdagavond 10 november in Bibliotheek Eersel.

 

Marjoleine Bravenboer: gezonde voeding
Wat is nu echt gezonde voeding? Homeopaat Marjoleine vertelt op begrijpelijke manier welke effecten verschillende voedingsmiddelen op je lichaam hebben.  
Donderdagavond 29 oktober november in Bibliotheek Eersel.

 

 

Uit het leven gegrepen

 

Dyslexie bij (jong)volwassenen
Wat betekent dyslexie bij volwassenen in het dagelijkse leven; thuis/privé en bij studie en werk? Annelies van der Heijden geeft informatie over de ontwikkeling van het brein én hoe (jong) volwassenen hier in het dagelijks leven mee te maken krijgen.
Dinsdagavond 10 november in Bibliotheek Valkenswaard.

 

Ervaringsverhalen over eetstoornis en presentatie dichtbundel

Ananda de Jager en Shenna Lavrijsen worstelden met een eetstoornis. Deze avond delen ze beiden hun ervaringsverhalen rondom herstel na een eetstoornis.
Dinsdagavond 17 november in Bibliotheek Eersel.

 

Lezing Duurzaamheid: Plastic vrije kamer in Boutique Hotel Lytel Blue
In mei 2020 opende Boutique hotel Lytel Blue haar deuren in Riethoven. Mét de enige plasticvrije hotelkamer van Nederland. Willeke Poeliejoe, mede-eigenaar, neemt je mee in het proces van het ontwikkelen van een plasticvrije kamer en geeft handige tips om thuis ook minder plastic te gaan verbruiken.
Woensdagavond 4 november in Theater de Kattendans, Bergeijk.

 

Week van de Mediawijsheid Webinars

 
 

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Online media bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook veel van je vragen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid hoor je in twee online webinars alles over opvoeden in digitale tijden.

'Hoezo, geen Wifi?!''
Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding, vertelt je alles over opvoeden in een wereld van sociale media. Ontdek wat ze online doen en waarom en krijg tips en handvatten hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Een gratis webinar van GGD Brabant-Zuidoost
Maandagavond 2 november.

Aletta Smits: Pubers en Gamen
Dr. Aletta Smits duikt in de wereld van Pubers en Gamen. Ontdek de gevaren, maar ook de voordelen van gamen. Wat gebeurt er nu met een puber als hij of zij gamet? Wat is er nu zo ontzettend leuk aan? Welke vaardigheden leren ze en wat kun je doen als je je zorgen maakt over het gamegedrag van je puber? Maandagavond 9 november.

 

Vacatures

 

We zijn op zoek naar een proactieve, inspirerende en resultaatgerichte teamleider/coördinator voor ons team in Cranendonck en Valkenswaard.

Ook zoeken we enthousiaste service- en klantgerichte Bibliotheekmedewerkers voor onze vestiging in Oirschot en in Cranendonck en Valkenswaard. 

Bekijk de Teamleider/Coördinator vacature

Bekijk de Bibliotheekmedewerker vacature

 

Beslis mee over onze collectie

 

Wil jij mee beslissen over onze collectie? Nu is je kans. Heb jij een boek wat je deze koude maanden dolgraag wilt lezen en waarvan je vindt dat deze niet in onze collectie mag ontbreken? Geef ons door waarom juist dit boek besteld moet worden, wie weet wordt jouw suggestie één van de vijftig exemplaren die we aanschaffen op verzoek.
Lees meer.

 

Workshops en speurtochten voor kids

 

Programmeren met robot Dash
Woensdagmiddag 4 november in Bibliotheek Bladel
Vrijdagmiddag 20 november in Bibliotheek Budel.
Workshop LittleBits
Woensdagmiddag 4 november in Bibliotheek Oirschot
Woensdagmiddag 18 november in Bibliotheek Valkenswaard
Kinderyoga: ontspannen en balans
Zaterdagochtend 7 november in Bibliotheek Eersel
Crimibib: Wie heeft de kamerplanten vermoord?
Van 26 oktober tot en met 28 november in Bibliotheek Budel en Bibliotheek Valkenswaard.

 

Voorlezen

 

Veel dingen mogen nu niet. Maar luisteren naar een mooi verhaal gelukkig nog wel. De komende weken geniet je in de bieb van voorleesmomenten rondom actuele thema's, zoals Corona, Halloween en Sinterklaas. Ook zijn jonge kinderen (van 2-4 jaar oud) en hun (groot)ouders of oppas van harte welkom bij onze BoekStartuurtjes. Hier gaan we samen lezen, spelen en zingen in het teken van een prentenboek. Bekijk alle activiteiten in de agenda.
Benieuwd hoe je goed kan voorlezen? Kom naar naar de workshop Babygebaren op woensdagochtend 11 november in Bibliotheek Bladel.

AK de Smeltkroes werd medio oktober duidelijk dat de nieuwe corona-maatregelen van de overheid betekende, dat de verkregen ontheffing nietig werd verklaard. Maar terug naar 30 bezoekers bij de voorstelling was in organisatorisch en financieel opzicht geen optie. Ook werd het feit dat daarmee niet alle entreekaarthouders meer welkom zouden zijn, als onacceptabel beschouwd. Gelukkig werkten artiesten en impresariaten mee in het zoeken naar nieuwe voorstellingsdata. Dit alles wel in de veronderstelling, dat er over enkele maanden weer meer mogelijk is...

Bert Gabriëls en Rob Scheepers

De eerste voorstelling die een nieuwe datum heeft gekregen is “Is er nog wat gebeurd?” van de Vlaamse cabaretier Bert Gabriëls, die op 3 oktober niet door kon gaan in verband met het in eerste instantie niet verkrijgen van een ontheffing op het maximum aantal bezoekers. Zijn voorstelling is verzet naar het einde van het theaterseizoen, te weten naar zaterdag 5 juni 2021. De voorstelling “Gulzig” van Rob Scheppers, die op zowel vrijdag 30 oktober als op zaterdag 31 oktober in Maarheeze op de planken zou staan, gaat ook naar volgend jaar. Hier hoeven we echter wat minder lang op te wachten en zijn vrijdag 5 februari en zaterdag 6 februari als nieuwe data geprikt.

Nashville Night

Voor de muziekvoorstelling “Nashville Night” (oorspronkelijk op zaterdag 21 november) bleek het helaas niet mogelijk om deze nog in het theaterseizoen 2020-2021 te laten plaatsvinden. Dit heeft vooral met het feit te maken dat de Amerikaanse frontlady Jordyn Mallory slechts enkele maanden per jaar in Nederland toert. De voorstelling vindt daarom exact één jaar later plaats, ofwel zaterdag 20 november 2021.

Voorbehoud

Als één ding de afgelopen tijd duidelijk is geworden: beloftes doen is hachelijk! Om bezoekers niet teleur te stellen hanteert AK de Smeltkroes de stelregel dat het op dat moment toegestaan aantal bezoekers tenminste gelijk moeten zijn aan het aantal al verkochte kaarten. Als dit niet het geval is of andere maatregelen dwingen ze om de voorstelling opnieuw af te gelasten, dan worden de huidige entreekaarthouders hierover tijdig benaderd. De huidige entreekaarten blijven geldig.